Školská a rovesnícka mediácia

Mediácia v školskom prostredí predstavuje riešenie konfliktov cestou zmierovania. Stavia na vzťahoch medzi učiteľom a žiakom, učiteľom a rodičom, učiteľmi navzájom, riaditeľom a pedagogickým zborom a pod..

Rodinné spory

Mediácia sa najčastejšie využíva pri riešení sporov v rodinných vzťahoch, tu rozlišujeme rodinnú a rozvodovú mediáciu. Rodinná mediácia pomáha riešiť konflikty z bežného života rodiny, rozvodová mediácia pomáha riešiť konflikty v rámci už prebiehajúceho rozvodového konania manželov.

Susedské spory

Susedské otázky (hranice pozemkov, oplotenie, hluk, domáce zvieratá, parkovanie, upratovanie), ... .

Občianskoprávne spory

Vlastnícke a spoluvlastnícke vzťahy, dedičské spory, ... .

Pracovnoprávne spory

Pracovné právo nesúvisí len so samotnou prácou, ale aj s vzťahmi medzi ľuďmi týkajúcimi sa pracovnej činnosti.

Obchodné spory

Mediácia je alternatívne riešenie sporu. Výhodou mediácie v obchodnej oblasti je, že nedochádza k prerušenie obchodných väzieb medzi firmami alebo podnikateľmi, ako tomu môže byť pri súdnom spore.

Spory v samospráve

Spory obec - občan. Spory kvôli kontroverzným projektom (útulky, zábavné a obchodné centrá), ... .