Školská a rovesnícka mediácia

Projekt „Školská a rovesnícka mediácia ako nástroj prevencie šikanovania a ďalších sociálnopatologických javov“

OZ Ave ProsperitA realizuje projekt „Školská a rovesnícka mediácia ako nástroj prevencie šikanovania a ďalších sociálnopatologických javov“.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR odporúča mediáciu

Nový "Sprievodca školským rokom 2020/2021" (predtým Pedagogicko-organizačné pokyny). 

Vzdelávanie pedagogických zamestnancov

Vzdelávanie pedagógov  podľa zákona 138/2019 Z.z. §79 ods. 3

PORADA RIADITEĽOV STREDNÝCH ŠKÔL V ŽILINSKOM SAMOSPRÁVNOM KRAJI, JASNÁ 10.-11.10.2019

Mediácia v školskom prostredí predstavuje nový trend v riešení konfliktov cestou zmierovania.

Mediácia v POP 2019/2020

Mediaciu pri konfliktoch vzniknutých v školskom prostredí  odporúčaná priamo Ministerstvom školstva v POP 2019/2020. Dokument  je záväzný pre školy a vydáva ho MŠ pre každý školský rok.

Mediáciu odporúča aj Ministerstvo školstva v POP 2018/2019

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v Pedagogicko-orgnizačných pokynoch pre školský rok 2018/2019 dáva priestor školskej aj rovesníckej mediácii. 

Mediácia v školskom prostredí

Cieľom peer mediácie je  pokles počtu konfliktov riešených agresivitou a aby sa učitelia nemuseli tak často zaoberať a urovnávať spory medzi žiakmi.