Školské

Adaptačné vzdelávanie pedagogických zamestnancov/odborných zamestnancov

Príspevok venujeme adaptačnému vzdelávaniu pedagogických a odborných zamestnancov...

Posudzovanie kvalifikačných predpokladov pedagogických/odborných zamestnancov

Príspevok zameriavame na postup pri posudzovaní kvalifikačných predpokladov pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov na výkon pracovnej činnosti na základných školách a na stredných školách podľa platnej legislatívy.

Projekt „Školská a rovesnícka mediácia ako nástroj prevencie šikanovania a ďalších sociálnopatologických javov“

OZ Ave ProsperitA realizuje projekt „Školská a rovesnícka mediácia ako nástroj prevencie šikanovania a ďalších sociálnopatologických javov“.

MŠVVaŠ SR odporúča mediáciu na školách

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR odporúča mediáciu na školách.

Vzdelávanie pedagogických zamestnancov

Vzdelávanie pedagógov  podľa zákona 138/2019 Z.z. §79 ods. 3

Porada riaditeľov SŠ ŽSK, Jasná 10.-11.10.2019

Mediácia v školskom prostredí predstavuje nový trend v riešení konfliktov cestou zmierovania.

Mediácia v školskom prostredí

Cieľom peer mediácie je  pokles počtu konfliktov riešených agresivitou a aby sa učitelia nemuseli tak často zaoberať a urovnávať spory medzi žiakmi.