ŠKOLSKÁ A ROVESNÍCKA MEDIÁCIA

Trvanie

individuálne

Miesto

priestory objednávateľa

Cena

dohodou


Popis

Ponúkame vám naše služby v oblasti realizovania školskej a rovesníckej mediácie na školách

 „Školská a rovesnícka mediáciaje nástrojom prevencie šikanovania a ďalších sociálnopatologických javov“ vyskytujúcich sa v školskom prostredí a sú realizované prostredníctvom výcviku sociálnych a komunikačných zručností s pedagógmi a žiakmi na školách, vedené dvoma lektormi z praxe. Nastavujú sa po individuálnej konzultácii s vedením konkrétnych základných a stredných škôl.

Školská mediácia:

Mediácia v školskom prostredí predstavuje možnosť riešenia konfliktov cestou zmierovania. Stavia na budovaní zdravých vzťahov medzi učiteľmi a žiakom, učiteľom a rodičom, učiteľmi navzájom, riaditeľom a pedagogickým zborom, žiakmi navzájom.

Cieľ školskej mediácie:

Rovesnícka mediácia pre žiakov:

Je mediácia, kde rovesník (žiak) pomáha svojim spolužiakom riešiť ich vlastný problém z pozície tretej neutrálnej strany. Najčastejšie využitie rovesníckej mediácie je v: slovných útokoch, šikanovaní, nevhodnom správaní, ohováraní, bitkách a pod.

Cieľ rovesníckej mediácie v prostredí školy:

 

LEKTORI:

PhDr. Denisa Morongová

Certifikovaná mediátorka zapísaná v zozname Ministerstva spravodlivosti SR pod ev. č. 1149 od roku 2015. Vo svojej praxi mediátora preferuje a špecializuje sa na oblasť rodinnej, školskej a rovesníckej mediácie. Vysokú školu doktor filozofie vyštudovala na Vysokej škole Danubius v Sládkovičove v odbore Sociálna práca. Je štatutárnym orgánom v občianskom združení Ave ProsperitA, ktoré založila v roku 2017 a aj prostredníctvom neho lektoruje sociálnopsychologické výcviky, posunkový jazyk pre začiatočníkov, teambuildingy, komunikačné zručnosti a osobnostný rozvoj, organizuje ďalšie vzdelávania pre odborníkov ale aj kurzy posunkového jazyka. Autorka viacerých článkov zaoberajúcich sa tematikou mediácie a zdravotného postihnutia, je príležitostným prednášajúcim na vysokejškole, prednáša a organizuje konferencie. Má vzdelanie v oblasti školskej a rovesníckej mediácie, v ktorom aj ďalej pokračuje a  niekoľko akreditovaných vzdelávaní ako napr. Rodinná mediácia, Sociálnopsychologický výcvik, Špecializované sociálne poradenstvo, Manažér kvality v sociálnych službách, Multiplikátor kampane Bez nenávisti. V rámci memoranda o spolupráci, vedie mediačné poradne a poskytuje obciam a jej obyvateľom Sása a Babiná, prvé konzultácie zadarmo.


Mgr. Ing.  Zdenka Matulová Juríková

Certifikovaný mediátor. Zapísaná v Zozname mediátorov MS SR pod evidenčným číslom 1862,so zameraním na rodinnú, školskú a rovesnícku mediáciu.  Úspešne absolvovala vysokoškolské štúdium - odbor Právo na Právnickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a aj štúdium na Technickej univerzite vo Zvolene. Vzdelanie v oblasti pedagogiky  získala na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici v rámci doplnkového pedagogického štúdia so zameraním na vyučovanie odborných predmetov. Absolvovala  akreditované vzdelávanie mediátorov, neustále rozširuje svoje vedomosti  zručnosti. Pôsobí ako konzultant v Centre mimosúdnych dohôd Žilina s.r.o, spolupracuje s vydavateľstvom WoltersKluwers.r.o, a občianskym združením Ave ProsperitA, s ktorým spolupracuje na rôznych projektoch.So samosprávou Liptovský Hrádok, Kvačany má memorandumo spolupráci, v rámci, ktorého poskytuje obyvateľom konzultácie na riešenie sporov.
 


Termíny, na ktoré sa môžete prihlásiť

Dátum Čas