Rodinné

Je či nie je to BSM? Dom áno, pozemok nie?

Dom postavili spoločne ako manželia ale pozemok dostal darom od rodičov ešte pred uzavretím manželstva. 

Nehnuteľnosť a bezpodielové spoluvlastníctvo manželov

 Po uzavretí manželstva ste ako manželia nadobúdali majetok do bezpodielového spoluvlastníctva. Ako je to v prípade rozvodu s nadobudnutou nehnuteľnosťou?

Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov

 Po uzavretí manželstva ste ako manželia nadobúdali majetok do bezpodielového spoluvlastníctva. V prípade rozvodu potom prichádzajú otázky ako podeliť tento majetok, preto je dobré vedieť kedy vzniká BSM, čo spadá do BSM a pod.

Určenie rodičovstva

Otcovstvo sa určuje na základe domnienok otcovstva (otcovstvo manžela matky),  súhlasným vyhlásením rodičov alebo rozhodnutím súdu. Zákon upravuje aj možnosť zapretia otcovstva, a myslí aj na otcovstvo pri asistovanej reprodukcii.

Rozvod manželstva

Rozvod manželstva nie je len rozhodnutie súdu o rozvode. S rozvodom sa spájajú aj ďalšie otázky ako úprava výkonu rodičovských práv a povinností k maloletému dieťaťu na čas po rozvode, ponechanie priezviska, ...

Okolnosti vylučujúce uzavretie manželstva

Kto nemôže uzavrieť manželstvo a kedy súd vyhlási manželstvo za neplatné?

Vznik manželstva

Manželstvo je významný krok v živote človeka. Manželstvo je zväzok muža a ženy, ktorý vzniká na základe ich dobrovoľného a slobodného rozhodnutia uzavrieť manželstvo.

Rodičovské práva a povinnosti

Ak sa rodičia nedohodnú o podstatných veciach súvisiacich s výkonom rodičovských práv a povinností, može pomocť mediácia alebo rozhodne na návrh niektorého z rodičov súd.

Úprava rodičovských práv a povinností pred a po rozvode

Obidvaja rodičia sú povinní práva dieťaťa nielen deklarovať, ale aj rešpektovať a v maximálnej miere sa im prispôsobiť. Je rozhodne v záujme dieťaťa byť v kontakte s oboma rodičmi, pokiaľ sú výchovne spôsobilí. Rešpekt k právam iných je jedným z predpokladov riadnej výchovy. 

Ako vníma manželstvo, rodinu či rodičovstvo zákon o rodine?

Rodina založená manželstvom je základnou bunkou spoločnosti. Spoločnosť všetky formy rodiny všestranne chráni.

Úprava styku rodiča s maloletým dieťaťom

Najvyšší súd rozhodoval o dovolaní vo veci starostlivosti o maloleté dieťa.

Mediačná dohoda ako podklad k zápisu práv k nehnuteľnosti

Môže byť podkladom zápisu práv k nehnuteľnosti mediačná dohoda?

Vyživovacia povinnosť

Vyživovaciu povinnosť upravuje zákon o rodine 36/2005 Z.z. v § 62-74.

Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov (BSM)

V bezpodielovom spoluvlastníctve manželov je všetko, čo môže byť predmetom vlastníctva a čo nadobudol niektorý z manželov za trvania manželstva.

Cochemská prax

Cochemská prax opisuje interdisciplinárnu spoluprácu všetkých profesií a inštitúcií zúčastnených na rozvodovom konaní. 

Rozvod a čo ďalej?

So vznikom manželstva vzniká aj bezpodielové spoluvlastníctvo majetku (BSM), čiže majetok, ktorý počas manželstva manželia nadobudli a vlastnia ho spoločne.