Právne informácie

Podmienky držania psov

Niektoré podmienky držania psov upravuje zákon 282/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov. Podľa zákona Obec môže ...

Stavba vo vlastníctve osoby odlišnej od vlastníka pozemku.

V súdnej praxi boli riešené viaceré prípady vydania bezdôvodného obohatenia titulom užívania cudzej nehnuteľnosti (pozemku) 

Úprava styku rodiča s maloletým dieťaťom

Najvyšší súd rozhodoval o dovolaní vo veci starostlivosti o maloleté dieťa.

Platné postúpenie pohľadávky banky

Ustanovenie § 92 ods. 8 zákona o bankách upravuje podmienky, ktorých splnenie je nevyhnutné pre platné postúpenie pohľadávky banky

Mediačná dohoda ako podklad k zápisu práv k nehnuteľnosti

Môže byť podkladom zápisu práv k nehnuteľnosti mediačná dohoda?

Vyživovacia povinnosť

Vyživovaciu povinnosť upravuje zákon o rodine 36/2005 Z.z. v § 62-74.

Nevyplatená mzda, nárok na odstupné, okamžitá výpoveď

Postup pri nevyplatení mzdy, náhrady mzdy, cestovných náhrad, náhrady za pracovnú pohotovosť, náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca

Námietky suseda v stavebnom konaní

Stavebný poriadok určuje podmienky vydania stavebného povolenia v ust. § 58 a nasl. stavebného poriadku a určuje v ust. § 59 kto je účastníkom stavebného konania