Právne informácie

Určenie rodičovstva

Otcovstvo sa určuje na základe domnienok otcovstva (otcovstvo manžela matky),  súhlasným vyhlásením rodičov alebo rozhodnutím súdu. Zákon upravuje aj možnosť zapretia otcovstva, a myslí aj na otcovstvo pri asistovanej reprodukcii.

Rozvod manželstva

Rozvod manželstva nie je len rozhodnutie súdu o rozvode. S rozvodom sa spájajú aj ďalšie otázky ako úprava výkonu rodičovských práv a povinností k maloletému dieťaťu na čas po rozvode, ponechanie priezviska, ...

Okolnosti vylučujúce uzavretie manželstva

Kto nemôže uzavrieť manželstvo a kedy súd vyhlási manželstvo za neplatné?

Vznik manželstva

Manželstvo je významný krok v živote človeka. Manželstvo je zväzok muža a ženy, ktorý vzniká na základe ich dobrovoľného a slobodného rozhodnutia uzavrieť manželstvo.

Rodičovské práva a povinnosti

Ak sa rodičia nedohodnú o podstatných veciach súvisiacich s výkonom rodičovských práv a povinností, može pomocť mediácia alebo rozhodne na návrh niektorého z rodičov súd.

Úprava rodičovských práv a povinností pred a po rozvode

Obidvaja rodičia sú povinní práva dieťaťa nielen deklarovať, ale aj rešpektovať a v maximálnej miere sa im prispôsobiť. Je rozhodne v záujme dieťaťa byť v kontakte s oboma rodičmi, pokiaľ sú výchovne spôsobilí. Rešpekt k právam iných je jedným z predpokladov riadnej výchovy. 

Ako vníma manželstvo, rodinu či rodičovstvo zákon o rodine?

Rodina založená manželstvom je základnou bunkou spoločnosti. Spoločnosť všetky formy rodiny všestranne chráni.

Zastúpenie

Pri právnom úkone sa možno dať zastúpiť fyzickou alebo právnickou osobou. Splnomocniteľ udelí za týmto účelom plnomocenstvo splnomocnencovi.

Podmienky držania psov

Niektoré podmienky držania psov upravuje zákon 282/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov. Podľa zákona Obec môže ...

Stavba vo vlastníctve osoby odlišnej od vlastníka pozemku.

V súdnej praxi boli riešené viaceré prípady vydania bezdôvodného obohatenia titulom užívania cudzej nehnuteľnosti (pozemku) 

Úprava styku rodiča s maloletým dieťaťom

Najvyšší súd rozhodoval o dovolaní vo veci starostlivosti o maloleté dieťa.

Platné postúpenie pohľadávky banky

Ustanovenie § 92 ods. 8 zákona o bankách upravuje podmienky, ktorých splnenie je nevyhnutné pre platné postúpenie pohľadávky banky

Mediačná dohoda ako podklad k zápisu práv k nehnuteľnosti

Môže byť podkladom zápisu práv k nehnuteľnosti mediačná dohoda?

Vyživovacia povinnosť

Vyživovaciu povinnosť upravuje zákon o rodine 36/2005 Z.z. v § 62-74.

Nevyplatená mzda, nárok na odstupné, okamžitá výpoveď

Postup pri nevyplatení mzdy, náhrady mzdy, cestovných náhrad, náhrady za pracovnú pohotovosť, náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca

Námietky suseda v stavebnom konaní

Stavebný poriadok určuje podmienky vydania stavebného povolenia v ust. § 58 a nasl. stavebného poriadku a určuje v ust. § 59 kto je účastníkom stavebného konania