Časté otázky (FAQ)

Súdne konanie Mediácia
Od podania žaloby po vytýčenie pojednávania môžu ubehnúť aj mesiace, do skončenia procesu a vynesenia rozsudku môžu ubehnúť mesiace až roky. Od oslovenia mediátora sa môže prvé stretnutie uskutočniť už do týždňa a mediácia končí do troch mesiacov (vo výnimočných prípadoch do šiestich mesiacov).
Námietky, prieťahy či odvolanie oddiaľujú právoplatnosť rozhodnutia. Neexistujú námietky, prieťahy či odvolania.
Finančné náklady na súdne konanie, právne zastúpenie sa môžu vyšplhať od niekoľko 100 až po niekoľko 1000 eur. Finančné náklady pri mediácii sú podstatne nižšie, skrátenie lehôt prináša ďalšie šetrenie nákladov (úroky, penále, pokuty a pod.).
S prípade rozsudku je nie vždy spokojnosť strán – niektorá strana sa môže cítiť ako „porazená“. Mediácia je dobrovoľná, obe strany sa podieľajú na výsledku ktorý by mal byť uspokojivý pre obe strany (víťaz- víťaz) čiže tu nie je nikto „porazený“.
Väčšina pojednávaní sú verejné, vynesenie rozsudku je vždy verejné. Mediácia je diskrétna, osobná, neverejná, zúčastniť sa jej môže iba osoba prizvaná, s ktorou súhlasia strany sporu.
Súd sa striktne drží zákona pri hladaní riešenia. Pri mediácii je možná kreativita pri hľadaní riešenia, hľadané riešenie musí vyhovovať stranám a byť v súlade so zákonom.
Pre firmy je súdny proces verejné poškodenie ich mena a narušenie obchodných vzťahov. Pri mediácii diskrétnosť zaručuje nepoškodenie mena a nenarúšajú sa obchodné či partnerské vzťahy.
Pri rodinných sporoch môžu trpieť najmä deti , zhoršujú sa rodinné vzťahy. Mediácia sa snaží o zlepšovanie komunikácii aj v záujme detí.

Mediácia je spôsob riešenia sporu, kde mediátor ako tretia nezávislá a nezaujatá osoba pomáha stranám identifikovať ich záujmy, nabáda ich, aby hľadali spoločné praktické riešenia na body, ktoré spôsobili konflikt a pomáha im vyjednávať také riešenia, ktoré uspokojujú obe strany.

Mediácia je spôsob riešenia konfliktov a používa sa v prípadoch, keď obe strany sú už v rozbehnutom spore/konflikte a nevedia ďalej svoj spor riešiť bez pomoci tretej osoby. Mediátor nie je sudca – nerozhoduje autoritatívne t.j. nenadiktuje riešenie.
 

Ako prebieha mediácia?

1. Klient osloví mediátora so svojim sporom, vysvetlí mediátorovi aký je spor a mediátor posúdi vhodnosť mediácie v danom konflikte. Mediátor vysvetlí čo je mediácia, ako prebieha.

2. Ak klient pristúpi na mediáciu, mediátor sa bližšie oboznamuje so sporom a požiadavkami klienta.

3. Kontakt so spornými stranami - iniciovanie a dohodnutie mediácie. Mediátor osloví druhú stranu sporu a dohodne spoločné stretnutie tj. samotnú mediáciu.

4.Mediačné stretnutie

 • Úvod - dohodnutie pravidiel a oboznámenie strán s mediáciou.

  V tomto kroku mediátor vysvetlí stranám pravidlá spoločného fungovania v mediačnom stretnutí, vysvetlí postup, akým sa bude uberať diskusia a objasní niekoľko princípov mediácie a svoju rolu v nej.
   
 • Rekonštrukcia sporu - strany vyrozprávajú svoj pohľad na konflikt medzi nimi, samozrejme najprv jeden potom druhý (poradie si určia samialebo určí mediátor).

  Niekedy sa tento krok v mediácii nazýva „neprerušovaný čas" - je to čas, kedy strany jedna po druhej môžu bez vzájomného prerušovania porozprávať s vašou pomocou to, ako samy vidia z ich pohľadu priebeh sporu a čo im na spornej situácii prekáža. Väčšinou je to prvýkrát, keď majú strany možnosť počuť vcelku, čo si druhá strana myslí a čo cíti.
   
 • Definovanie sporu - vyjasnenie sporných miest a záujmov strán.

  Ide o pomenovanie tých miest v konflikte, kde strany potrebujú od druhej strany, aby niečo urobila/neurobila. Niekedy stačí vypovedanie požiadaviek bez emócii, inokedy ospravedlnenie.
   
 • Tvorba možností riešenia konfliktu - navrhovanie riešení a vyjednávanie strán.

  V tomto kroku je dobre vysloviť všetky návrhy, ktoré napadnú, z tých sa vyberajú tie, ktoré vyhovujú stranám a následne sa ten najlepší návrh dojednáva podrobnejšie. Tieto fázy môžu prebiehať aj jedna cez druhú alebo tesne za sebou napr.: strany navrhujú a odmietajú riešenia, zrazu si niečo vyberú, odmietajú vyjednávať, ale pri tom zrazu navrhnú ústupový krok, ...
   

5. Napísanie dohody - formulácia dohody a jej napísanie.

Spísanie dohody slúži ako doklad o tom, že mediácia prebehla a ako presný zápis toho, na čom sa strany dohodli pri riešení ich sporu.

6. Záver - poďakovanie.

Mediačná dohoda je výsledok rozhovorov a rokovaní o riešení sporu. Ak strany sporu dospeli ku konkrétnemu, dobrému, vyváženému riešeniu ich konfliktu možno očakávať plnenie dohody. Dohoda by nemala byť prehrou jednej a výhrou druhej strany, mala by byť pre obe strany výhrou – výhrou môže byť kompromis. Bez ohľadu na to čo je obsahom mediačnej dohody (posunutie plota, vyporiadanie majetku, úhrada škody, ...) je to dohoda strán.

Dohodu spisuje mediátor, ale aj nemusí spisovať samotný mediátor. Strany sa môžu nechať zastupovať právnym zástupcom, ktorí budú zároveň garantovať, že dohoda bude v súlade s platnými  právnymi normami. Mediačná dohoda je pre osoby zúčastnené na mediácií záväzná. Na základe mediačnej dohody môže oprávnený (strana) podať návrh na súdny výkon rozhodnutia, alebo návrh na vykonanie exekúcie (tzv. exekučný titul) ak je spísaná vo forme notárskej zápisnice, resp. ak je schválená vo forme zmieru pred súdom. Nech je v mediácií dosiahnutá akékoľvek dohoda, musí byť v súlade so zákonom.

§ 5 zákona č.420/2004 Z.z. o mediácií

Mediátor, osoby zúčastnené na mediácii a iné fyzické osoby prizvané mediátorom alebo osobou zúčastnenou na mediácii k mediácii sú povinné zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, ktoré sa dozvedeli v súvislosti s mediáciou...

Prípady, kedy mediácia nie je vhodné riešenie:

 • V prípade ak je účastník sporu pod vplyvom návykových alebo omamných látok

 • Ak účastník mediácie nie je spôsobilý na právne úkony

 • Ak je strana voči druhej strane značne v nevýhode/ nerovnosť strán

 • Napr. pri partnerských sporoch jeden z partnerov zažíva strach

 • Ak je spor spájaný s násilím/ trestným činom

Mediácia je dobrovoľná. V prípade ak druhá strana účasť na mediácii odmietne, mediátor Vám pre účely súdneho konania vydá písomné potvrdenie - Potvrdenie o odmietnutí mediácie. Na základe tohto potvrdenia je možné v súdnom konaní preukázať vašu dobrú vôľu a snahu o zmierlivé vyriešenie sporu.

Áno. Podľa zákona o medácii mediátor, osoby zúčastnené na mediácii a iné fyzické osoby prizvané mediátorom alebo osobou zúčastnenou na mediácii k mediácii sú povinné, ak sa strany nedohodnú inak, zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, ktoré sa dozvedeli v súvislosti s mediáciou.

 

Začatie a ukončenie mediácie je definované v zákone o medácii. Trvanie medácie závisí od typu sporu. V prípade spotrebiteľských sporov zákon hovorí o max. dobe trvania mediácie 90 dní. V prípade ostatných sporov trvá mediácia max. 6 mesiacov. Lehotu je možné predľžiť na základe dohody strán sporu. 

Samotné mediačné stretnutie trvá 1 až 2 hodiny. Počet mediačných stretnutí závisí od ochoty účastníkov dospieť k dohode. 

 

Podľa zákona 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov Ak konanie skončia strany alebo účastníci schválením zmieru (podpísanie dohody o ukončení mediácie a jej schválenie súdom) do začiatku prvého pojednávania, vráti sa im 90 % zo všetkých zaplatených poplatkov. Ak konanie skončia strany alebo účastníci schválením zmieru po začatí prvého pojednávania, vráti sa im 50 % zo všetkých zaplatených poplatkov. 

Áno, uzavretie dohody o začatí mediácie a potvrdenie o skončení mediácie má pre plynutie premlčacej lehoty a zánik práva rovnaké právne účinky ako uplatnenie práva na súde.

Nie, manželov môže rozviesť iba súd. Predmetom mediácie však môže byť vysporiadanie bezpodielového vlastníctva manželov (BSM), úprava práv a povinností po rozvode  (napr. úprava starostlivosti o maloleté deti, výška výživného, očakávané správanie, komunikácia).

Advokát

 • Je právnym poradcom klienta
 • Zastupuje klienta na súde
 • Poskytuje právne rady
 • Zastupuje klienta v nesporových veciach – uzatváranie zmlúv(napr.: obchodné veci), vybavovanie povolení apod.
 • Pracuje na základe požiadaviek klienta
 • Odmena za právne služby advokáta upravuje vyhláška MS SR č 655/2004 Z.z. – odmenu advokáta hradí klient

Mediátor

 • Napomáha komunikácii medzi sporiacimi sa stranami
 • Nerozhoduje spor, je nápomocný pri komunikácii, pochopení a pomáha pri hľadaní prijateľnej dohody pre obe strany
 • Neposkytuje právne rady
 • Nie je právnym zástupcom
 • Odmena mediátora znášajú  po dohode obe strany sporu na polovicu, úvodné úkony pred začatím mediácie znáša iniciátor mediácie

V jednom prípade klienta nemôže byť tá istá osoba najskôr mediátor a potom klienta zastupovať ako advokát.  Ak mediáciu vykonáva mediátor, ktorý je zároveň advokát, musí poučiť klienta, že ak bude viesť mediáciu, tak v danom prípade ho už nemôže zastupovať ako advokát. Samozrejme to platí aj naopak.