Projekt „Školská a rovesnícka mediácia ako nástroj prevencie šikanovania a ďalších sociálnopatologických javov“

OZ Ave ProsperitA realizuje projekt „Školská a rovesnícka mediácia ako nástroj prevencie šikanovania a ďalších sociálnopatologických javov“.

Projekt „Školská a rovesnícka mediácia ako nástroj prevencie šikanovania a ďalších sociálnopatologických javov“  je podporený z programu ACF - Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou“.

Projekt bude realizovaný na 6 základných školách v Žilinskom kraji a 6 stredných školách v Banskobystrickom kraji v období od 1.7.2020 do 31.12.2021.

 V rámci projektu prebehnú stretnutia s pedagogickými a odbornými zamestnancami a stretnutia s žiakmi škôl zamerané na sociálne a komunikačné zručnosti. Projekt je zameraný na prevenciu šikanovania a sociálopatologických javov, zlepšenie klímy v školách, pokles konfliktov v školách, k sociálnej tolerancii, odstraňovať bariéry z rozdielneho socioekonomického postavenia rodiny, kultúrnych rozdielov, naučiť žiakov efektívne a neagresívne odvrátiť agresívne jednanie, naučenie rešpektu názorovej rôznorodosti a ľudským právam.

Projekt predpokladá účasť  viac ako 180 žiakov a 300 pedagogických a odborných zamestnancov škôl.

Na základných školách sa počas projektu do aktivít zapoja žiaci 5. až 8. ročníka, na stredných školách sa počas projektu sa do aktivít zapoja žiaci 1. až 3. ročníka v počte najmenej dvaja žiaci z triedy.  Projekt  bude realizovaný prostredníctvom výcviku sociálnych a komunikačných zručností vedený dvoma lektormi. Aktivity majú  pomôcť pri vštepovaní dôvery a rešpektu k iným názorom, vedieť prijímať pozitívne aj negatívne informácie, získať poznanie, aké motivačné stimuly sú dôležité pre zlepšenie klímy v škole, oboznámenie sa s rovesníckou mediáciou na škole.Na stretnutiach získa žiak poznanie, aké zručnosti môžu jemu a jeho rovesníkom pomôcť riešiť ich vlastný problém.

Cieľom je v prostredí školy:

Udržateľnosť projektu na školách bude vedená tak, aby sa na školách vyškolili rovesnícki mediátori, ktorí sami budú schopní svojim rovesníkom pomáhať pri riešení ich problémov a konfliktov na školách ale aj mimo nich a zároveň budú vedieť spolupracovať s pedagógmi pri riešení konfliktov.

Lektori:

PhDr. Denisa Morongová   a   Mgr. Ing. Zdenka Matulová Juríková

Viac info: https://www.aveprosperita.sk/projekt-skolska-a-rovesnicka-mediacia/ 

Video: https://aveprosperita.sk/zaznamy_z_sarm/video-rekapitulacia-so-skolami-v-projekte/?fbclid=IwAR1OlZqr5o5M8Lq4K9CaLuaW2pVBAQLWWoRbGvCPJeYVreOEF4huJG_0bNw