MŠVVaŠ SR odporúča mediáciu na školách

Školský rok 2020/2021
 
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR podľa zákona 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) vydáva záväzné pokyny k organizácii školského roka 2020/21. Sprievodca školským rokom 2020/2021 (predtým Pedagogicko-organizačné pokyny) je schválený ministrom školstva, vedy, výskumu a športu Branislavom Gröhlingom. Nadobúda účinnosť 1.septembra 2020. 
 
 1.3. "Odporúčame zriaďovateľom a riaditeľom, aby pri riešení sporov pred súdnym konaním sa pokúsili vyriešiť spor mimosúdne a využili mediáciu podľa zákona č. 420/2004 Z. z. o mediácii a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zároveň odporúčame, aby sa v oblasti riešenia konfliktov využívalo vzdelávanie v školskej mediácii ako účinnej metódy riešenia konfliktov cestou dohody."
 
 2.4.10. "vzdelávať žiakov v oblasti riešenia konfliktov formou rovesníckej mediácie, ktorá pomôže pracovať v triedach s dynamikou rôznorodej skupiny. "
 
 zdroj:https://www.minedu.sk/data/att/16787.pdf
 

 Plnicí Pero, Inkoust, Pero, Podnikání, Dokument, PsaníŠkolský rok 2019/2020

Mediaciu pri konfliktoch vzniknutých v školskom prostredí  odporúčaná priamo Ministerstvom školstva v POP 2019/2020. Dokument  je záväzný pre školy a vydáva ho MŠ pre každý školský rok.

Odporúčame zriaďovateľom a riaditeľom, aby pri riešení sporov pred súdnym konaním sa pokúsili vyriešiť spor mimosúdne a využili mediáciu v zmysle zákona č. 420/2004 Z. z. o mediácii a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zároveň odporúčame, aby sa v oblasti riešenia konfliktov využívalo vzdelávanie v školskej mediácii ako účinnej metódy riešenia konfliktov cestou dohody.

Zdroj: http://www.minedu.sk/data/att/14770.pdf

 

Školský rok 2018/2019

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v Pedagogicko-orgnizačných pokynoch pre školský rok 2018/2019 dáva priestor školskej aj rovesníckej mediácii. Verím, že mediátori budú školám nápomocní či už v zmysle zákona o mediácii, vzdelávania v mediačných zručnostiach, aj pri začleňovaní programu rovesníckej mediácie.

Odporúča školám v rámci prevencie:

  • realizovať programy rovesníckej mediácie zamerané na riešenie konfliktov medzi žiakmi formou dohody, zmierňovania napätých situácií v triedach a prácu so skupinovou dynamikou.

Odporúča zriaďovateľom a riaditeľom, aby pri:

  • riešení sporov pred súdnym konaním sa pokúsili vyriešiť spor mimosúdne a využili mediáciu v zmysle zákona č. 420/2004 Z. z. v znení ďalších predpisov,
  • napĺňaní § 55 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a zmene niektorých zákonov pri vzdelávaní v oblasti riešenia konfliktov využívali aj vzdelávanie v oblasti školskej mediácie ako účinnej metódy riešenia konfliktov cestou dohody.

(Zdroj: Pedagogicko-organizačné pokyny )