Individuálny účet poistenca štátu – nová služba Sociálnej poisťovne pre poistencov štátu

Aj Vám prišiel list zo Sociálnej poisťovne s informáciou, že Vám zriadili „Individuálny účet poistenca štátu“?

Stačí s OP navštíviť pobočku Sociálnej poisťovne, podpísať dohodu (ak ste tak ešte neurobili) a získate GRID kartu - teda prístup k Individuálnemu účtu poistenca štátu. Stačí sa už len prihlásiť cez e-Služby a máte pod kontrolou prehľad o započítaných obdobiach svojho zamestnania (poistenia), informáciu o výške vymeriavacích základov na platenie poistného, všeobecných vymeriavacích základov a osobných mzdových bodov.

 

Sociálna poisťovňa na svojej internetovej stránke www.socpoist.sk v časti Prihlásenie do e-Služieb zriadila pre poistencov štátu novú elektronickú službu – Individuálny účet poistenca štátu.

Prostredníctvom tejto služby si poistenci štátu, teda fyzické osoby, za ktoré poistné na dôchodkové poistenie platí štát, môžu nájsť všetky informácie o dôchodkovom poistení. Sociálna poisťovňa im tak už nebude zasielať „papierové“ oznámenia o vzniku/zmene/zániku ich dôchodkového poistenia.

Ak už v minulosti Sociálna poisťovňa pridelila poistencovi štátu prístup k elektronickej službe Individuálny účet poistenca, tento prístup mu umožňuje vstup aj k elektronickej službe Individuálny účet poistenca štátu. V opačnom prípade sa môže obrátiť na pobočku Sociálnej poisťovne príslušnú podľa miesta trvalého pobytu, ktorá mu pre predložení dokladu totožnosti a podpísaní dohody umožní bezplatne získať prístup k svojmu Individuálnemu účtu poistenca štátu.

Poistencom štátu je, a teda táto služba sa týka nasledujúcich kategórii poistencov:

Štát platí poistné na dôchodkové poistenie aj za povinne dôchodkovo poisteného zamestnanca a samostatne zárobkovo činnú osobu v období, v ktorom sa im poskytuje materské. Obdobie, za ktoré platí poistné na dôchodkové poistenie štát, sa týmto osobám – poistencom štátu – v budúcnosti zhodnotí ako obdobie dôchodkového poistenia na účely nároku na niektorú z dôchodkových dávok.

zdroj: https://www.socpoist.sk/aktuality-socialna-poistovna-zriadila-pre-poistencov-statu-novu-elektronicku-sluzbu--individualny-ucet-poistenca-statu/48411s68703c (11.06.2020)

 

 

 Sociálna poisťovňa - Individuálny účet poistenca

 

Každý záujemca môže získať prehľad o započítaných obdobiach svojho zamestnania (poistenia), informáciu o výške vymeriavacích základov na platenie poistného, všeobecných vymeriavacích základov a osobných mzdových bodov.

Individuálny účet poistenca slúži na to, aby poistenec ešte pred uplatnením nároku na dôchodok získal prehľad o tom, ktoré údaje o ňom Sociálna poisťovňa eviduje. Súčasne sa prostredníctvom individuálneho účtu poistenca môže dozvedieť, ktoré obdobia zamestnania (poistenia) Sociálna poisťovňa neeviduje, a ktoré bude treba v konaní o nároku na dôchodok a pri určení jeho sumy preukázať.

Sociálna poisťovňa vedie každému poistencovi individuálny účet poistenca. Z údajov, ktoré na ňom eviduje vyhotovuje dva druhy informácií: informáciu o stave individuálneho účtu poistenca (údaje o obdobiach dôchodkového poistenia, vymeriavacích základoch a osobných mzdových bodoch do 31. decembra 2003) a informáciu o zmenách stavu individuálneho účtu poistenca (vyhotovuje sa za obdobie kalendárneho roka, najskôr od roku 2004 a obsahuje údaje o obdobiach poistenia, vymeriavacích základoch a osobných mzdových bodoch).

Informáciu o zmenách stavu individuálneho účtu poistenca zasiela Sociálna poisťovňa len na žiadosť poistenca. (Informáciu o stave individuálneho účtu poistenca zaslala Sociálna poisťovňa všetkým poistencom na základe zákona o sociálnom poistení, bez žiadosti v priebehu rokov 2004 až 2008.)

Poistenec môže požiadať o zaslanie tejto informácie osobne v ústredí Sociálnej poisťovne, telefonicky na bezplatnej linke 0800 123 123, elektronicky cez Formulár pre otázky na webovej stránke Sociálnej poisťovne alebo písomne (listom) na adrese: Sociálna poisťovňa, ústredie, 29. augusta 8, 813 63 Bratislava.

V žiadosti by mal poistenec uviesť identifikačné údaje: meno, priezvisko, rodné číslo a tiež korešpondenčnú adresu, na ktorú má Sociálna poisťovňa informácie zaslať. O vyhotovenie informácie o zmenách stavu individuálneho účtu poistenca za predchádzajúci kalendárny rok možno požiadať raz ročne, najskôr od 1. apríla kalendárneho roka.

Sociálna poisťovňa umožňuje prístup k informáciám o zmenách stavu individuálneho účtu poistenca aj prostredníctvom elektronickej služby Individuálny účet poistenca, ktorá je súčasťou e-Služieb Sociálnej poisťovne. Poistenec si takto môže zistiť údaje zo svojho individuálnemu účtu z pohodlia domova, ak si v pobočke Sociálnej poisťovne vybaví tzv. GRID kartu (podobne ako v banke).

 

Postup pri vybavení:

Na základe údajov z individuálneho účtu poistenca je možné po ich dosadení do kalkulačky na informatívny výpočet dôchodku vypočítať orientačnú výšku budúceho starobného dôchodku.

zdroj: https://www.socpoist.sk/individualny-ucet-poistenca-jnu/67168s

O individuálny účet poistenca netreba žiadať, môžete ho mať v elektronickej podobe

Začiatkom roka veľa poistencov žiada Sociálnu poisťovňu o vyhotovenie informácie o stave (do konca roku 2003) a zmenách stavu (od roku 2004) individuálneho účtu poistenca. Ak poistenec o tieto informácie požiadal a dostal informácie minulý rok, nie je potrebné znovu žiadať o informácie za všetky roky. Takýmto poistencom stačí informácia o zmenách stavu individuálneho účtu za posledný rok, teda v tomto prípade za rok 2019. O túto informáciu však môžu žiadať najskôr v apríli/máji 2020 (Sociálna poisťovňa potrebuje určitý časový priestor na spracovanie údajov za obdobie predchádzajúceho kalendárneho roka. Ide o to, že Sociálna poisťovňa potrebuje výšku priemernej mzdy za predchádzajúci rok, ktorú jej poskytuje Štatistický úrad SR. Na základe priemernej mzdy sa určí všeobecný vymeriavací základ za rok 2019, ktorý je jednou z náležitostí informácie o zmenách stavu individuálneho účtu poistenca. Bez neho Sociálna poisťovňa nemôže aktualizovať údaje poistencov. Celé toto spracovanie trvá najneskôr do 30. apríla kalendárneho roka).

Aby však poistenec nemusel každoročne žiadať o informáciu za predchádzajúci rok, celá Informácia o zmenách stavu individuálneho účtu poistenca od 1. januára 2004 môže byť poistencovi sprístupnená aj elektronicky. Z pohodlia domova sa tak prostredníctvom počítača a webovej stránky Sociálnej poisťovne môže kedykoľvek, bez telefonovania, či návštevy pobočky dozvedieť, či má zaevidované všetky obdobia platenia poistného. Grid kartu na on-line prístup získa, ak osobne navštívi miestne príslušnú pobočku Sociálnej poisťovne. Tým v budúcnosti ušetrí čas sebe aj Sociálnej poisťovni a on-line prístup bude mať natrvalo a kedykoľvek k dispozícii. V septembri 2019 bol počet aktívnych individuálnych účtov a počet vydaných GRID kariet 227 363 a veríme, že bude postupne rásť.

Zdroj: https://www.socpoist.sk/aktuality-o-individualny-ucet-poistenca-netreba-ziadat--mozete-ho-mat-v-elektronickej-podobe/48411s68204c (24.01.2020)