Do lesa na štvorkolke?

Vjazd motorových vozidiel na lesné a poľnohospodárske pozemky je podľa §305 Trestného zákona trestným činom. Zákon 300/2005 Z.z. konkrétne hovorí: „Kto v rozpore so všeobecne záväznými predpismi na ochranu prírody a krajiny alebo so všeobecne záväznými predpismi na úseku lesného hospodárstva neoprávnene jazdí motorovým vozidlom, motorovou trojkolkou, motorovou štvorkolkou, motocyklom alebo skútrom na lesnom alebo poľnohospodárskom pozemku, potrestá sa odňatím slobody až na jeden rok.“

Takýto vjazd je ale v rozpore s viacerými zákonmi: zákon o lesoch, zákon o ochrane prírody, zákon o cestnej premávke.

Zákon o lesoch (326/2005 Z.z.) v §31 zakazuje „jazdiť alebo stáť motorovým vozidlom, motocyklom, skútrom, snežným skútrom, motorovou trojkolkou alebo štvorkolkou mimo vyznačených miest a jazdiť na bicykli alebo na koni mimo lesnej cesty alebo vyznačenej trasy“. Zákaz sa nevzťahuje na obhospodarovateľa lesa pri zabezpečovaní hospodárenia v lese a využívaní ostatných lesných produktov,  na štátnych zamestnancov pri výkone štátnej správy v obvode svojej pôsobnosti podľa tohto zákona a osobitných predpisov, na fyzické osoby a právnické osoby, ktoré vykonávajú činnosti podľa § 29, § 38 ods. 2, § 41, 46 a 53 a podľa osobitného predpisu, na stráž prírody a fyzické osoby, ktoré majú oprávnenia stráže prírody.

Zákon o ochrane prírody a krajiny (543/2002Z.z.) rozlišuje 5 stupňov ochrany. Už na území, na ktorom platí 2.stupeň ochrany je zakázané „ jazdiť a stáť s motorovým vozidlom, motorovou trojkolkou, motorovou štvorkolkou, snežným skútrom alebo záprahovým vozidlom, najmä vozom, kočom alebo saňami, na pozemky za hranicami zastavaného územia obce mimo diaľnice, cesty a miestnej komunikácie, parkoviska, čerpacej stanice, garáže, továrenského, staničného alebo letištného priestoru, jazdiť na bicykli, trojkolke, kolobežke alebo samovyvažovacom vozidle na pozemkoch za hranicami zastavaného územia obce mimo diaľnice, cesty, miestnej komunikácie, účelovej komunikácie a vyznačenej cyklotrasy.“ Samozrejme to platí aj pre 3., 4. a 5.stupeň ochrany.

Zákaz sa nevzťahuje na vjazd a státie motorových vozidiel, ktoré slúžia na obhospodarovanie pozemku alebo patria vlastníkovi, správcovi, nájomcovi pozemku, prípadne na vozidlá s povolením vystaveným podľa zákona o lesoch.

Vymedzenie chránených území nájdete aj na stránke maps.sopsr.sk.

Zákon o cestnej premávke (8/2009 Z.z.) zakazuje vodičovi viesť motorové  mimo ciest a následne definuje výnimky.

„Vodič smie motorové vozidlo použiť len na cestách; to neplatí, ak sa motorové vozidlo v súlade s osobitnými predpismi použije v súvislosti s organizovaným športovým, spoločenským alebo iným verejným podujatím, na pôdohospodárske, lesné, údržbárske, stavebné alebo priemyselné práce, v súvislosti s výkonom poľovníckeho práva a rybárskeho práva alebo ich kontrolou, na záchranné práce, na práce vo verejnom záujme, na plnenie úloh spojených s ochranou životného prostredia, železničnej dopravy, verejného poriadku, bezpečnosťou štátu a obranou štátu, na prepravu do obytného alebo rekreačného zariadenia, v súvislosti s kontrolnou, inšpekčnou alebo prieskumnou činnosťou alebo v priestore, ktorý nie je verejne prístupný, so súhlasom jeho vlastníka alebo inej oprávnenej osoby.

Čo z toho vyplýva? Jazdenie motorovými vozidlami mimo ciest a bez právneho dôvodu je zakázané.