Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov

Vznik, predmet a rozsah bezpodielového spoluvlastníctva manželov 

 Aby sme mohli hovoriť o existencii bezpodielového spoluvlastníctva manželov musí dôjsť k nadobudnutiu minimálne jednej veci počas právnej existencie manželstva. Vznik bezpodielového spoluvlastníctva manželov je viazaný na uzavretie manželstva, čo je predpoklad pre nadobúdanie vecí do bezpodielového spoluvlastníctva manželov. 

Súdna prax sa vždy pri „rozsúdení“ sporu vyplývajúceho z bezpodielového spoluvlastníctva manželov musí zaoberať presným okamihom vzniku tohto spoluvlastníckeho manželského spoločenstva. Časové určenie vzniku bezpodielového spoluvlastníctva manželov je dôležité pre stanovenie rozsahu bezpodielového spoluvlastníctva manželov. Teda musíme vedieť, kedy nadobúdali manželia majetok do svojho výlučného vlastníctva a  kedy už nadobúdali majetok do „masy“ bezpodielového spoluvlastníctva manželov. Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov nemôže vzniknúť mimo právneho vzťahu založeného manželstvom, nemôže vzniknúť medzi snúbencami, druhom a družkou, príbuznými atď.

Pozor! Pre nadobúdanie vecí do bezpodielového spoluvlastníctva nie je rozhodné, či manželia spolu faktický žijú, postačuje právna existencia manželstva (nemusia žiť spolu a utvárať spoločnú domácnosť). Na druhej strane zrušenie spoločnej domácnosti môže viesť k podaniu návrhu na zrušenie bezpodielového spoluvlastníctva manželov za trvania manželstva.  

 Čo môže spadať do bezpodielového spoluvlastníctva manželov? V zásade platí, že do majetkového spoločenstva manželov môže patriť „všetko, čo môže byť predmetom vlastníctva“. Predmetom bezpodielového spoluvlastníctva manželov môžu byť v prvom rade hmotné veci, bez ohľadu na to, či ide o hnuteľné alebo nehnuteľné veci. V praxi sú to práve hnuteľné a nehnuteľné vecí, ktoré tvoria prevažnú väčšinu majetkového spoločenstva medzi manželmi.

Tak ako platí, že do bezpodielového spoluvlastníctva manželov patria práva (pohľadávky), tak platí, že predmetom bezpodielového spoluvlastníctva manželov sú i pasíva (dlhy). Pre zaradenie záväzkov do bezpodielového spoluvlastníctva manželov je rovnako rozhodné, kedy vznikli.

Je veľmi ťažké vymenovať (ak je to vôbec možné) čo všetko spadá do bezpodielového spoluvlastníctva manželov. pokúsil sa o to Bičovský (Bezpodílové spoluvlastnícví manželu. Praha: Linde, 1993, s.94), ktorý uvádza nasledovné (často používané v praxi): príjmy zo závislej činnosti (mzdy, náhrady, odmeny, tzv. trinásty, resp. štrnásty plat, odstupné, mzdové príplatky za prácu nadčas, nočnú prácu, prácu vo sviatok, pracovnú pohotovosť atď.); príjmy z podnikateľskej činnosti (dividendy, vyplatený zisk); príjmy z členstva v družstve; autorské odmeny a honoráre umelcov, odmeny z licenčných zmlúv (autorské diela ako také nepatria do bezpodielového spoluvlastníctva manželov, ale výnosy z ich predaja už áno); príjmy z odmien za vynálezy, autorské diela, vyplatené odmeny a prémie za zlepšovacie návrhy; príjmy z dávok sociálneho zabezpečenia (nemocenské dávky, dávky v nezamestnanosti, dôchodky a iné štátne dávky); príjmy z výhier zo stávok, lotérií, tombol a pod. (pri výhre počas trvania manželstva nie je dôležitý okamih zakúpenia lósu, ale okamih prevzatia výhry); príjmy z poistných plnení (nie je rozhodné, kedy bola kontrahovaná poistná zmluva, ani to, kedy nastala poistná udalosť, rozhodujúci je okamih vyplatenia poistného plnenia, resp. jeho prevzatia); príjmy z náhrady škody, úrokov z omeškania, zmluvnej pokuty (výnimku predstavuje bolestné a náhrada sťaženia spoločenského uplatnenia, ktoré majú osobnú povahu); príjmy z bezdôvodného obohatenia (bezdôvodné obohatenie je zdrojom bezpodielového spoluvlastníctva manželov za predpokladu, že k bezdôvodnému obohateniu došlo na jeho úkor); príjmy z pohľadávok (napr. splátky z pôžičky); príjem z refundácie splatenej z výlučného majetku jedného z manželov do bezpodielového spoluvlastníctva manželov (napríklad splatenie prijatej investície) atď.  Uvedený výpočet možno rozšíriť o hnuteľné veci, ktoré boli zaobstarané kúpou alebo zámenou, výnosy, úžitky a prírastky vecí. Zdrojom bezpodielového spoluvlastníctva manželov sa stávajú všetky vytvorené veci jedným z manželov počas existencie manželstva (napríklad stavba). Ďalej do bezpodielového spoluvlastníctva manželov možno zaradiť veci nadobudnuté v dražbe (rozhoduje príklep licitátora) a veci nadobudnuté vydržaním.