Nehnuteľnosť a bezpodielové spoluvlastníctvo manželov

Základná informácia pri otázke, či určitá nehnuteľnosť patrí/nepatrí do bezpodielového spoluvlastníctva manželov, je stanovenie časového okamihu nadobudnutia nehnuteľnej veci a uzavretia manželstva. Vlastnícke právo k nehnuteľnostiam sa nadobúda vkladom do katastra nehnuteľností podľa osobitného právneho predpisu, teda dňom právoplatnosti rozhodnutia o povolení vkladu do katastra nehnuteľností. Ak právoplatnosť uvedeného rozhodnutia katastra nehnuteľností časovo predchádza uzavretiu manželstva, nehnuteľnosť nepatrí do bezpodielového spoluvlastníctva manželov. Neplatí to však absolútne. Inak treba pristupovať k situácii, keď jeden z manželov začal s výstavou nehnuteľnosti (napr. rodinného domu) pred uzavretím manželstva a pokračoval v nej aj po uzavretí manželstva, pričom túto financoval z vlastných finančných prostriedkov.

Podľa rozhodnutia Najvyššieho súdu ČR (v Zbierke súdnych rozhodnutí a stanovísk 7-8/1993, rozhodnutie R 44/1993),  zahrnutie nehnuteľnosti do masy bezpodielového spoluvlastníctva by bolo nespravodlivé pre manžela, ktorý začal s výstavbou nehnuteľnosti pred uzavretím manželstva na vlastné náklady a rozostavaná stavba dosiahla už určitý stupeň „dostavanosti“, a to bez ohľadu na to, či bolo vydané kolaudačné rozhodnutie. Najvyšší súd ČR judikoval, že „ak boli v čase, kedy došlo k uzavretiu manželstva, už vykonané na stavbe prvky dlhodobej živnosti (predovšetkým zvislé a vodorovné konštrukcie, konštrukcie strechy a schodišťa) a prípadne väčšina prvkov ostatných, možno z toho spravidla vyvodiť, že už potom za trvania manželstva je dokončovaná už vec existujúca. V takom prípade stavba do BSM nepatrí. Je tu nerozhodné, že ešte nebolo vydané kolaudačné rozhodnutia. Vznik stavby nemožno klásť do roviny len s jej stavebnou dokončenosťou.

Miera stavebnej „dokončenosti“ by v praxi zrejme bola predmetom znaleckého dokazovania. Daná situácia však môže mať rôzne variácie napríklad: ak manžel počas súdneho konania o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov naďalej pokračuje vo výstavbe, alebo  ak by pozemok napríklad vlastnil druhý manžel, alebo manžel začal na vlastné náklady s výstavbou nehnuteľnosti pred uzavretím manželstva, ale rozhodnutie katastra o povolení vkladu do katastra nehnuteľností bolo vydané až po uzavretí manželstva a pod.

Vo vzťahu k nehnuteľným veciam súdna prax riešila otázku, či patrí do bezpodielového spoluvlastníctva manželov nehnuteľnosť, ktorá bola uhradená z finančných prostriedkov jedného z manželov, ktoré získal pred uzavretím manželstva. Ak bola určitá vec počas trvania manželstva nadobudnutá vďaka finančným prostriedkom jedného z manželov, ktoré získal pred uzavretím manželstva, táto skutočnosť nevylučuje nehnuteľnosť z BSM. Podľa českej judikatúry nie je  rozhodujúce, z akých finančných prostriedkov bola zaplatená kúpna cena, ale aký bol prejav vôle, ktorý manželia vyjadrili v písomnej kúpnej zmluve.  

Viac info o tom čo všetko môže spadať do BSM v čláknu : Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov     https://www.nesudtesa.sk/clanok/71-bezpodielove-spoluvlastnictvo-manzelov