Úprava rodičovských práv a povinností pred a po rozvode

Rodičia maloletého dieťaťa sa možu kedykoľvek dohodnúť o úprave výkonu ich rodičovských práv a povinností. Ak sa nedohodnú upraví ich súd. To platí na čas pred rozvodom a po rozvode. Može však nastať situácia, kedy úpravu rodičovských práv a povinností upraví súd ešte pred rozvodom, následne súd rozhodne o rozvode a úprave rodičovských práv a povinností na čas po rozvode. Rozhodnutie o rozvode nadobudne právoplatnosť ale proti výroku o úprave práv a povinností k maloletému je podaný opavný prostriedok.

Situáciu objasňuje aj tento nález ústavného súdu - Nález II. ÚS 271/2019 zo dňa 23.1.2020

Spor medzi rodičmi maloletej trvá od roku 2013, keď matka maloletej podala návrh na nariadenie predbežného opatrenia vo veci starostlivosti o maloletú. V súhrne a veľmi zjednodušene, po početných procesných návrhoch oboch strán, ako aj podaniach rôznych trestných oznámení vydal okresný súd rozsudok o úprave práv a povinností k maloletej 21. februára 2018. Situácia medzi rodičmi maloletej je neštandardná, ich vzájomné vzťahy sú nadmieru komplikované, čo konštatoval okresný súd aj krajský súd. Ústavný súd dáva do pozornosti aj okolnosti (vyplývajúce z rozsudku o úprave práv a povinností), keď matka spočiatku maloletú vodila na rôzne psychologické, resp. psychiatrické vyšetrenia (keďže podľa matky mala byť maloletá sexuálne zneužitá sťažovateľom, ale trestné stíhanie bolo zastavené), podstupovala s maloletou ambulantnú psychologickú liečbu, avšak od istého okamihu sa absolútne dištancovala od akejkoľvek psychoterapeutickej liečby, pomoci či skúmania. Aj sama matka sa odmietla podrobiť nariadenému psychologickému vyšetreniu a tiež opakovane odmietla zabezpečiť prítomnosť maloletej na výsluchu, a to aj po návrhu sudkyne, že výsluch maloletej sa uskutoční v domácom, nestresovom prostredí. Do konania bola postupne pribratá prokurátorka Okresnej prokuratúry Bratislava II aj komisár pre deti a obaja považovali výsluch maloletej 8 za nevyhnutný. Matka maloletej ani po opakovanom uložení poriadkovej pokuty, ani po upozorneniach vec prejednávajúcej sudkyne s výsluchom maloletej nesúhlasila. Napokon vzhľadom na dlhý čas konania okresný súd rozhodol rozsudkom tak, že otcovi stanovil sumu vyživovacej povinnosti k maloletej a určil, že otec je oprávnený sa stretávať s maloletou spočiatku za asistencie odborného pracovníka v Krízovom stredisku Dúha a po uplynutí piatich mesiacov je oprávnený stretávať sa s dcérou sám. Ústavný súd preto považuje za potrebné poukázať na časť odôvodnenia rozsudku o úprave práv a povinností, v ktorej okresný súd uviedol: „Nakoľko zdĺhavým konaním uplynul už dlhý čas, kedy sa otec nemohol s dieťaťom stretávať, je potrebné začať realizovať stretnutia čo najskôr a z uvedeného dôvodu súd v zmysle návrhu kolízneho opatrovníka, vyhlásil predbežnú vykonateľnosť tohto rozsudku. Súd apeluje v tejto súvislosti najmä na matku, aby začala rešpektovať súdne rozhodnutia, aby nadviazala s otcom dieťaťa konštruktívnu komunikáciu...“ Z rozsudku okresného súdu o úprave práv a povinností teda vyplynulo, že je v najlepšom záujme maloletej stretávať sa a mať kontakt s otcom (sťažovateľom), avšak najmä z dôvodu správania sa matky („Takýto prístup matky je v rozpore s najlepším záujmom dieťaťa, ohrozuje jeho budúce blaho, tzv. well - being, a osvedčuje zlé rodičovské schopnosti matky.“) bol tento kontakt na významnú dobu prerušený, a preto bolo potrebné pristúpiť k postupnému obnoveniu vzťahu medzi otcom a dcérou.

Obidvaja rodičia sú povinní práva dieťaťa nielen deklarovať, ale aj rešpektovať a v maximálnej miere sa im prispôsobiť. Je rozhodne v záujme dieťaťa byť v kontakte s oboma rodičmi, pokiaľ sú výchovne spôsobilí. Rešpekt k právam iných je jedným z predpokladov riadnej výchovy. 

Pokiaľ má konajúci súd prihliadať na záujem dieťaťa v každom štádiu konania a tento záujem má stáť nad všetkým ostatným, tak nie je možné súhlasiť s napadnutým rozhodnutím krajského súdu v tom smere, že výkon rozsudku o úprave práv a povinností nie je možné nariadiť s ohľadom na právoplatnosť výroku o rozvode manželstva sťažovateľa a matky maloletej. 

Úprava obsiahnutá v rozsudku poručenského súdu stratí účinnosť právoplatnosťou výrokov týkajúcich sa výkonu rodičovských práv a povinností na čas po rozvode. Zánik účinnosti tejto úpravy nemožno viazať na právoplatnosť výroku o rozvode manželstva, keďže výrok o rozvode manželstva a výrok o úprave výkonu rodičovských práv a povinností na čas po rozvode majú samostatný skutkový základ, v opravnom konaní sa preskúmavajú samostatne, takže nemožno vyvodiť, že by museli nadobudnúť právoplatnosť súčasne (R 40/1965). 

zdroj: https://www.ustavnysud.sk/

Dokumenty na stiahnutie