Vzdelávanie pedagogických zamestnancov

Tréning pedagogických a odborných zamestnancov na ZŠ bol zameraný na sebapoznanie, komunikáciu a riešenie konfliktov.

Spuštění, Lidé, Silicon Valley, Týmová Práce, PodnikáníÚvodná časť bola zameraná na osobnosť učiteľa, jeho vnímanie seba samého a vnímanie kolegov sa navzájom.  V kontexte faktorov pôsobiacich na osobnosť učiteľa (rodičia, deti, prostredie školy) sa na prípadovej štúdii upozornilo na možné komunikačné prekážky. Rozbor možných a pedagógmi pozorovaných príznakov blížiacej sa krízy u kolegu. V rámci komunikácie sa vyzdvihla spätná väzba – jej dávanie ale aj prijímanie. Trénovala sa komunikácia a tvorba dohody pedagógmi v rámci skupinovej aktivity. V prípade nefungujúcej komunikácie dochádza ku konfliktom, preto zamyslenie sa nad  spôsobom vykomunikovania vnútorného konfliktu pedagóga s riaditeľom. Vyzdvihnutie podpory a spolupráce v tíme ako možnosť predchádzať narastaniu konfliktov. A samozrejme pozornosť venovaná aktívnemu počúvaniu ako „dôležitej zložke“ komunikácie, tréning aktívneho počúvania  na základe krátkych opisných situácii ale aj aktivít.

(3.2.2020)