Mediácia v praxi

NECHCENÉ DEDIČSTVO

Istým sledom skutočností sa na liste vlastníctva k jednej staršej nehnuteľnosti ocitlo päť vlastníkov. Keďže štyria bývali vo vzdialenejších mestách celá starostlivosť o nehnuteľnosť ostala na majiteľovi, ktorý býval najbližšie a svoj podiel na nehnuteľnosti dostal ako dedičstvo. Roky sa musel o starší dom starať, robiť udržiavacie práce, menšie opravy či platiť daň z nehnuteľnosti a to aj za zvyšných podielnikov (členov širšej rodiny). V istom okamihu si povedal „dosť“ a chcel dať veci „na poriadok“. Po prvotných informáciách od právnika (časové a finančné hľadisko), a „surfovaní po internete“ sa rozhodol vstúpiť do mediácie. Mediátor viedol niekoľko stretnutí so všetkými vlastníkmi predmetnej nehnuteľnosti, spoločne preberali rôzne možnosti. Nakoniec sa im podarilo dospieť k dohode, že si jeho zdedený podiel zvyšný štyria vlastníci odkúpia ba dokonca aj zainvestujú do opravy aby mohli danú nehnuteľnosť prenajímať ako rekreačný objekt. Zdanlivo nechcená nehnuteľnosť tak nabrala nový význam a pánovi, ktorý inicioval mediáciu odpadli povinnosti, ktoré ho vzhľadom na životnú situáciu zaťažovali.  

 

ÚPRAVA PRÁV A POVINNOSTÍ K MALOLETÝM DEŤOM, VÝŽIVNÉ

Mediácia sa dá použiť všade tam, kde účastníkom ide o dohodu, ktorá by vyhovovala obom stranám.
Tak ako to bolo v prípade pána Petra a jeho partnerky. Už dlhšiu dobu spolu nežili, ale obaja sa chceli podieľať na starostlivosti o ich spoločné deti. Potrebovali si však určiť podmienky tak aby „to celé fungovalo“.
Na stretnutí v mediačnej kancelárii sa dohodli na striedavej starostlivosti, presne si dohodli kedy sa bude o deti kto starať, kto bude zabezpečovať starostlivosť cez prázdniny, Vianoce,... a  po zohľadnení výdavkov na deti si dohodli aj výživné.
Mediátor im napomáhal s bodmi dohody, ktorých obsah si prakticky tvorili obaja rodičia kúsok po kúsku sami. Rodičovská dohoda bude predložená súdu na schválenie, aby bola vykonateľná.
Napriek tomu, že partneri žijú oddelene už niekoľko mesiacov dokázali spolu odísť z  mediačnej kancelárie spolu pre deti na krúžok a následne ich otec spolu s matkou zaviezol domov.
Aj pri tejto mediácii treba vyzdvihnúť prístup rodičov, ako sa zodpovedne vyporiadali so vzniknutou situáciou v rodine a racionálne pristúpili k riešeniu ktoré je najvhodnejšiemu pre celú rodinu.
Výhody rodinnej mediácie:

 

DOHODA O VÝŽIVNOM NA PLNOLETÉHO SYNA

Pavol (18) je študent, no odsťahoval sa k staršej priateľke čo sa stretlo s nesúhlasom rodičov. Na základe tohto mu rodičia nič neprispievajú. Pavol to nechcel riešiť súdom aby sa s rodičmi úplne neodcudzil. Rozhodol sa pre mediáciu. V rámci mediačného stretnutia si znova no už v kľudnejšom duchu vysvetlili svoje postoje a dôvody svojich rozhodnutí. Spoločne sa dohodli, že rodičia budú synovi prispievať na školu, a on urobí všetko aby školu dokončil. Peniaze budú posielať na jeho účet (keďže je dieťa plnoleté, výživné ide na jeho účet nie na účet matky/otca/zákonného zástupcu) Prispievať mu budú kým bude študovať. Čo je v súlade so zákonom nakoľko aj keď je dieťa plnoleté ale študuje – pripravuje sa na svoje budúce povolanie teda má nárok na výživné. Keď syn ukončí štúdium a bude schopný sa sám živiť stráca nárok na výživné. Samozrejme dohoda musí byť schválená súdom aby ako súdne rozhodnutie bolo exekučným titulom. Keď súd schváli dohodu o výživnom aj zrušenie výživného musí ísť cestou súdu.

 

PRACOVNÉ ČI SÚKROMNÉ?

Na pracovníka Technických služieb istý obyvateľ podával podnety za zle vykonanú prácu. Pracovníka riešilo tak vedenie podniku ako aj úrady. Keď podnety neprestávali vraj „posledné“ je mediácia. Mediácia prebehla bez prítomností rodiny, priateľov či známych a teda veľa vecí vyšlo na povrch. V rozhovoroch pri dobre kladených otázkach mediátora si účastníci uvedomili že vlastne počiatok ich sporu je úplne niekde inde- v minulosti keď ešte boli kamaráti, no istá okolnosť ich rozhádala. K vtedy zdanlivo prekonanému konfliktu sa pridávali dobre mienené rady rodiny a kamarátov až to dospelo do súčasného stavu. Pri rozhovore a možno inej formulácii skutočností je možnosť sa na veci pozrieť ináč. Na stretnutiach sa dohodli, že ataky/podnety prestanú, nakoľko si isté veci vysvetlili. Aj keď účastníci mediácie neodchádzali ako kamaráti aspoň sa vzťahy nezhoršovali a nie je vylúčené že sa postupne môžu opäť zlepšovať. Mediácia nedokáže vrátiť čas, no dokáže priniesť iný uhol pohľadu na vec.