Mediácia v praxi

STAROSTLIVOSŤ A VÝŽIVNÉ

Pani Jana a pán Dušan žili v spoločnej domácnosti, mali dve deti (10 a 18). Keď to vo vzťahu prestalo fungovať, rozhodli sa ďalej nezdieľať spoločnú domácnosť. Obaja však chceli mať deti pri sebe. Na odporúčanie známej sa pani Jana obrátila s prosbou o radu na mediátorku. Pani Jana dostala informácie o mediácii, zvážila výhody mediácie v porovnaní so súdnym konaním a rozhodla sa skúsiť túto alternatívu. Na osobnom stretnutí mediátorka informovala otca aj matku o možnostiach mediácie. Vypočula si ich postoje a „požiadavky“. Spoločne absolvovali tri mediačné stretnutia. Na treťom spoločnom stretnutí (matka, otec a mediátorka) si dohodli podmienky starostlivosti, stretávania aj výživného pre obe deti (keďže obe deti študujú). Obe strany (matka aj otec) odchádzali z mediácie spokojné nakoľko dohoda rešpektovala potreby otca aj matky, ale hlavne detí.

Podľa zákona  o rodine rodičia maloletého dieťaťa, ktorí spolu nežijú, môžu sa dohodnúť o úprave výkonu rodičovských práv a povinností. 

SUSEDIA

Mať dobrého suseda je na nezaplatenie, no niekedy sa aj dobrí susedia „pochytia“. Horšie je keď konflikt narastá a dostáva sa do štádia, že susedia sa už nevedia dohodnúť. Podľa zákona suseda nemôžete obťažovať nevhodnými úpravami pozemku alebo stavby, nad mieru primeranú pomerom obťažovať hlukom, prachom, popolčekom, dymom, plynmi, parami, pachmi, pevnými a tekutými odpadmi, svetlom, tienením, vibráciami, nemali by na jeho pozemok vnikať vaše zvieratá, a podobne.

Sused susedovi najprv dohovorí, no keď dohovor nepomôže siaha sa po iných riešeniach. Aj v týchto prípadoch je súdna cesta zdĺhavá, finančne náročná, stojí veľa energie a nehovoriac o tom, že susedské vzťahy sa skôr zhoršia ako zlepšia.

Niečo o tom vie aj pán Pavol, ktorý sa s riešením susedských vzťahov obrátil na mediátorku. Aj vo fáze, kedy sa susedia už nedokážu počúvať a nechcú upustiť zo svojich požiadaviek, aj vtedy vie pohľad tretej nezainteresovanej strany vniesť nádej na dohodu. Často sa susedia pre vyhrotené vzťahy nevedia dohodnúť a konflikt sa ťahá roky, po intervencii tretej stany (mediátorky) sa spor môže ukončiť aj do pár týždňov. Pán Pavol sa so susedom dostali do situácie kedy nesúhlas s výsadbou pri plote už zastienili ďalšie "hriechy z minulosti".  Na mediačných stretnutiach sa v pokoji a bez "divákov" porozprávali, situáciu vyjasnili a dospeli k dohode. To čo si spoločne dohodli, aj vykonali a teraz môžu "pracovať" na obnove dobrých susedských vzťahov.

SLOVO „PREPÁČ“ MÁ VEĽKÚ MOC

Susedské vzťahy sú zložitá vec. Verím, že každý z nás keď sa niekde prisťahuje sa snaží so susedom vychádzať čo najlepšie. Takéto vzťahy sa budujú od začiatku a každý chce aby dobré vzťahy boli „navždy“.  No niekedy to čo sme budovali roky sa môže pokaziť za chvíľku. Nie zriedka sa stáva, že ide o zle pochopenú situáciu z jednej strany, na ktorú nasleduje reakcia. Druhá strana možno najprv nechápe, ale chce sa brániť....a nasleduje uzavretý kruh akcií a reakcií. Čím dlhšie táto situácia trvá, tým sa osoby  viac vzďaľujú od pôvodného problému, od toho čo ich skutočne hnevalo. A pritom možno stačilo sa nadýchnuť a priamo sa opýtať: Čo ťa hnevá? Ako si to myslel? Čo sa stalo? Myslel si to takto? .....Jaj, ja som to pochopil takto,....PREPÁČ. Práve to slovo prepáč zachraňuje vzťahy.

Čo sa stane ak na slovo „PREPÁČ“ zabudneme, alebo si nevydiskutujeme čo nás strápi? Situácia sa stále viac komplikuje, vzťahy so susedom sa dostávajú do začarovaného kruhu „akcie a reakcie“, v komunikácii sa začnú používať nevhodné slová, urážky, vyhrážky, .... Do vzťahu susedov sú vťahované ich rodiny a niekedy aj štátne orgány pre podania v oblasti priestupkov (napr.: § 49 priestupky proti občianskemu spolunažívaniu podľa zákona o priestupkoch 372/1990 Z.z, kde zákon stanovuje aj sankcie – pokuty) či trestných oznámení. V najhoršom prípade susedia končia na súde. Čo myslíte aké sú vzťahy susedov v tomto štádiu? Je možné ich ešte zachrániť? Udobria sa keď súd rozhodne? Dá sa tomuto vyhnúť? Áno dá. Niekedy stačí sa zamyslieť či na tom nemáme podiel, či čo som spravil zle, či by sa nedalo niečo urobiť lepšie alebo požiadať o pomoc mediátora. Niekedy až tretia a nestranná osoba pomôže odhaliť to čo bolo začiatkom sporu ale pre rastúci hnev sa na to zabudlo.

 PRÁCU NEUROBIL ALE PENIAZE ZOBRAL

Dnešná doba ponúka veľa možností. Vo svete podnikania už mnohí našli svoje uplatnenie a na trhu sa zapísali kvalitnou prácou alebo kvalitnými produktmi a tak šíria dobré meno sebe a svojej značke. Nájdu sa však aj výnimky. Často ľudia v snahe ušetriť dajú peniaze „na ruku“ a čakajú sľúbenú prácu alebo sľúbený materiál. Ale čo ak ste peniaze dali a práca nikde?

V takejto situácii bol aj pán Vladimír, ktorý nás oslovil a požiadal o pomoc. Pán Vladimír dostal odporúčanie na stavebnú firmu, keďže staval dom oslovil ju a po ústnej dohode vyplatil peniaze (na materiál a záloha na prácu). Až po čase, keď sa pán, ktorý mal prácu vykonať, neustále vyhováral prečo to nejde, pán Vladimír pochopil, že je niečo zle.   

Aj v tomto prípade počas mediácie dospeli k dohode, ktorá bola z veľkej časti naplnením ich očakávaní. Pánovi Vladimírovi spoločnosť uhradí náklady spojené s opravou a zároveň doplatí časť peňazí. Vyhotovil sa splátkový kalendár k spokojnosti oboch strán. Mediátor odporúčal stranám spísať dohodu vo forme notárskej zápisnice (podľa § 46 zákona č.  323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších právnych predpisov (ďalej aj ako „Notársky poriadok“) „Notári spisujú účastníkom na základe ich vyhlásenia notárske zápisnice o zmluvách, závetoch a iných právnych úkonoch.“ ) . 

SPOLOČNÝ BYT UŽ NIE JE SPOLOČNÝ

Navštívil nás pán Tomáš. Svoj partnerský vzťah s priateľkou chceli posunúť ďalej a v tej dobe si mysleli, že správnym krokom je spoločné nadobudnutie nehnuteľnosti. Spoločne vybavili úver a kúpu bytu. No prišla vo vzťahu kríza a po kríze rozchod. Ich spoločná cesta sa skončila no stále ich spájal úver v banke a byt. Dlhšiu dobu sa pokúšali nájsť riešenie, ale spomienky či emócie im bránili v riešení.

Pán Tomáš nás kontaktoval v snahe riešiť konflikt cestou mediácie. V rozhovore pán Tomáš predostrel svoju predstavu riešenia, no nejakú predstavu mala aj ex priateľka. Problém bol v tom, že sa predstavy nezhodovali a nevedeli nájsť riešenie. Výhoda mediátora je  v tom, že na konflikt pozerá ako nestranná osoba a bez emócii, ktoré ovplyvňujú obe strany sporu.

Na mediácii sa vyjasnili požiadavky, a po hodine dospeli pán Tomáš aj ex partnerka k dohode. Dohoda bola v prospech oboch strán, nakoľko ex partnerka chcela byt, ktorý dostala a pán chcel peniaze čo investoval do bytu a tiež ich dostal. V dohode sa vyšpecifikovali podmienky a obe strany odchádzali spokojné. Veď to je cieľom mediácie.

Aj v tomto prípade sa ukázali výhody mediácie. Rýchlosť, efektivita, nižšie náklady a hlavne nevyostrovanie vzťahov aby v spomienkach mohlo ostať len to pekné čo spolu prežili.