Školská a rovesnícka mediácia

Rovesnícka mediácia je mediácia, kde rovesník (žiak) pomáha svojim spolužiakom riešiť ich vlastný problém z pozície tretej - neutrálnej strany.

PROGRAM ROVESNÍCKA MEDIÁCIA

Program rovesníckej mediácie je zameraný na prevenciu sociálno-patologických javov vyskytujúcich sa v školskom prostredí. Program je realizovaný prostredníctvom výcviku  sociálnych a komunikačných zručností.