Porada riaditeľov SŠ ŽSK, Jasná 10.-11.10.2019

MEDIÁCIA

Mediácia – spôsob mimosúdneho riešenia sporov, kde strany za pomoci neutrálnej, nestrannej a nezaujatej osoby (mediátora) riešia spor dohodou, výhodnou pre obe strany.

ŠKOLSKÁ MEDIÁCIA

Mediácia v školskom prostredí predstavuje nový trend v riešení konfliktov cestou zmierovania. Stavia na vzťahoch medzi učiteľom a žiakom, učiteľom a rodičom, učiteľmi navzájom, riaditeľom a pedagogickým zborom.

Cieľ školskej mediácie je:

  1. Vštepovanie dôvery a rešpekt k iným názorom

  2. Venovať pozornosť rozhovorom s kolegami, ktorí prichádzajú do kontaktu s rodičmi.

  3. Prijímanie pozitívnych aj negatívnych informácii

  4.  Množstvo informácií rovnako ako ich nedostatok ohrozuje fungovanie tímu.

ROVESNÍCKA MADIÁCIA

Rovesnícka mediácia je mediácia, kde rovesník (žiak) pomáha svojim spolužiakom riešiť ich vlastný problém z pozície tretej - neutrálnej strany.

Najčastejšie využitie RM: ohováranie, slovné útoky, nevhodné správanie, bitka a pod.

Cieľ  rovesníckej mediácie v prostredí školy:

 

PROGRAM ROVESNÍCKA MEDIÁCIA

Program rovesníckej mediácie je zameraný na prevenciu sociálno-patologických javov vyskytujúcich sa v školskom prostredí. Program je realizovaný prostredníctvom výcviku  sociálnych a komunikačných zručností.