Podnikatelia viete ako riešiť spotrebiteľské spory?

Mediácia - alternatívne riešenie sporov a alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov

Znie to rovnako ale nie je to isté. Mediácia a alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov sú dve oficiálne alternatívy riešenia sporov. Samozrejme stále je tu možnosť obrátiť sa so sporom na súd, no nie každý spor musí skončiť na súde. Aké sú teda možnosti a aký je medzi nimi rozdiel?

Mediácia – alternatívne riešenie sporov

Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov

Zákon o mediácii 420/2004 Z.z.

Zákon o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov  391/2015 Z. z. 

Rieši spory spotrebiteľské ale aj iné (mediáciou možno riešiť obchodné, pracovné, rodinné, aj občianske spory, pod ktoré spadajú spotrebiteľské spory. Vylúčené sú trestné veci, kde je mediácia síce prípustná, ale je vykonávaná probačným a mediačným úradníkom, zamestnancom súdu.)

Rieši iba spotrebiteľské spory (sú vylúčené spory kedy si obchodník uplatňuje nároky voči spotrebiteľovi - napríklad, keď spotrebiteľ nezaplatil za dodaný tovar. Tiež sú vylúčené spory týkajúce sa poskytovania vysokoškolského vzdelávania alebo poskytovania zdravotnej starostlivosti.)

Účasť je dobrovoľná

Účasť je povinná (predajca)

Cieľom je dohoda

Cieľom je dohoda

Návrh na mediáciu môže podať predajca alebo spotrebiteľ

Návrh na konanie môže podať iba spotrebiteľ (ale najprv sa musí obrátiť na predajcu)

Konanie (mediácia) začína ak obe strany súhlasia s mediáciou

Konanie začína bez ohľadu na vôľu predajcu

Strany sú si v konaní rovné (právo vyjadriť sa , dávať dôkazy)

Strany sú  si v konaní rovné (právo vyjadriť sa , dávať dôkazy)

Dobrovoľná účasť v každom štádiu, nie sú sankcie

Ak spotrebiteľ podá návrh, predajca musí poskytnúť súčinnosť pod hrozbou pokuty

Kto vedie konanie?

 

vykonávať výlučne mediátor zapísaný v zozname mediátorov Ministerstva spravodlivosti SR.

Kto vedie konanie?

  1. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, v rámci sporov z oblasti pôsobenia tohto úradu;
  2. Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, v rámci sporov zo zmlúv o poskytovaní verejných a poštových služieb;
  3. Slovenská obchodná inšpekcia v ostatných spotrebiteľských sporoch.
  4. Súkromná právnická osoba, ktorá spĺňa zákonné podmienky a ktorú Ministerstvo hospodárstva SR zapíše do zoznamu.

Mediácia spotrebiteľského sporu nemôže trvať dlhšie ako 90 dní. Po tejto dobe je konanie automaticky skončené. Nie je možné predĺženie ani v zložitých prípadoch.

konanie musí byť ukončené do 90 dní. Iba v zložitých prípadoch sa dá predĺžiť o 30 dní, a to aj opakovane.

Spotrebiteľ najviac 20,- €. Odmena mediátora ale nie je limitovaná

štátny orgán- bezplatná

 iný subjekt max. 5 eur.

Ak mediácia nebude úspešná, mediátor nedáva žiadne zhodnotenie právneho stavu

Alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa podnikateľ musí zúčastniť, a v prípade, ak nedôjde k dohode, subjekt alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov vydá nezáväzné posúdenie skutkového a právneho stavu.

 

 

Každý podnikateľ si zvolí prístup k riešeniu spotrebiteľských sporov. Je to vecou jeho obchodnej politiky. Je ale dôležité poznať možnosti riešenia sporov a ich podmienky. Oba spomínané inštitúty sú alternatívou riešenia sporov oproti súdnemu konaniu. Pridanou hodnotou mediácie je možnosť proklientského prístupu, v rámci ktorého môže predajca pri zlyhaní snahy o vyriešenie spotrebiteľského sporu sám navrhne spotrebiteľovi mimosúdnu formu riešenia sporu za pomoci mediátora. Vyhne sa tak eskalácii sporu so zákazníkom, strate zákazníka, zlej referencii a v hlavne súdnemu sporu alebo povinnosti obchodníka zúčastniť sa Alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov. Obe konanie však majú rovnaký cieľ: vyriešiť spotrebiteľský spor zmierlivou cestou, dobrovoľne uzatvorenou dohodou.