Z NÁŠHO DENNÍKA – Prácu neurobil ale peniaze zobral

Dnešná doba ponúka veľa možností. Vo svete podnikania už mnohí našli svoje uplatnenie a na trhu sa zapísali kvalitnou prácou alebo kvalitnými produktmi a tak šíria dobré meno sebe a svojej značke. Nájdu sa však aj výnimky. Často ľudia v snahe ušetriť dajú peniaze „na ruku“ a čakajú sľúbenú prácu alebo sľúbený materiál. Ale čo ak ste peniaze dali a práca nikde?

V takejto situácii bol aj pán Vladimír, ktorý nás oslovil a požiadal o pomoc. Pán Vladimír dostal odporúčanie na stavebnú firmu, keďže staval dom oslovil ju a po ústnej dohode vyplatil peniaze (na materiál a záloha na prácu). Až po čase, keď sa pán, ktorý mal prácu vykonať, neustále vyhováral prečo to nejde, pán Vladimír pochopil, že je niečo zle.   

Aj v tomto prípade počas mediácie dospeli k dohode, ktorá bola z veľkej časti naplnením ich očakávaní. Pánovi Vladimírovi spoločnosť uhradí náklady spojené s opravou a zároveň doplatí časť peňazí. Vyhotovil sa splátkový kalendár k spokojnosti oboch strán. Mediátor odporúčal stranám spísať dohodu vo forme notárskej zápisnice (podľa § 46 zákona č.  323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších právnych predpisov (ďalej aj ako „Notársky poriadok“) „Notári spisujú účastníkom na základe ich vyhlásenia notárske zápisnice o zmluvách, závetoch a iných právnych úkonoch.“ ) .