Rozmýšľate o spísaní závetu?

Závet je ľudovo nazývaný aj testament alebo posledná vôľa. Umožňuje závetcovi/poručiteľovi , aby rozhodol, kto bude vlastniť a užívať jeho majetok po jeho smrti. Závetca môže rozhodnúť,  komu a aký konkrétny majetok odkáže, respektíve odkáže celý majetok jednej osobe.

Pojem závet nie je Občianskym zákonníkom presne vymedzený: „závetom je formálny jednostranný, kedykoľvek odvolateľný alebo zmeniteľný prejav vôle rýdzo osobnej povahy, ktorý o svojom majetku pre prípad smrti zostavuje jediná fyzická osoba. Spoločný závet viacerých osôb súčasná právna úprava nepozná.“ (I. Fekete: Občiansky zákonník. Veľký komentár. 2 diel. § 460 - § 880. Bratislava: Eurokódex. 2011). 

 

Ako spísať závet?

Občiansky zákonník rozoznáva 3 druhy závetov:

           Osobitnú právnu úpravu máme pre osoby nevidomé a pre nepočujúce osoby.

Kto môže zriadiť závet?

Závet môže zriadiť iba fyzická osoba, spôsobilá na právne úkony. Zákon zároveň umožňuje, aby závet zriadila aj osoba, ktorá dovŕšila 15. rok svojho veku(vo forme notárskej zápisnice). Zákon nepripúšťa spoločný závet viacerých poručiteľov. Ak by bol takýto závet zriadený, je neplatný. Závetom je možné ustanoviť za dediča fyzickú osobu, právnickú osobu aj štát.

Podmienky platnosti závetu

Závet musí obsahovať výslovný prejav vôle poručiteľa, t.j. musí byť z neho zrejmá vôľa poručiteľa ustanoviť niektoré osoby za svojich dedičov a určiť im dedičský podiel. Pokiaľ poručiteľ v závete neurčí podiely dedičov, ich podiely budú rovnaké. Ďalšou náležitosťou pre platnosť závetu je jeho písomná forma. Závet musí tiež obsahovať deň, mesiac a rok, kedy bol podpísaný. Pokiaľ závet tieto náležitosti neobsahuje, je absolútne neplatný podľa § 39 Občianskeho zákonníka.

Zákonom chránení dediči

Maloletí potomkovi poručiteľa, bez ohľadu na to, či ide o manželských alebo mimomanželských potomkov, musia dostať z dedičstva po poručiteľovi aspoň toľko, koľko predstavuje ich dedičský podiel zo zákona. Plnoletí potomkovia musia dostať z dedičstva aspoň toľko, koľko by predstavovala polovica ich podielu, keby malo dôjsť k dedeniu zákona. Pokiaľ by závet bol v rozpore s uvedeným, bol by v tej časti neplatný, ak opomenutý dedič túto neplatnosť uplatní. Toto neplatí pri vydedení uvedených potomkov.

Ako zrušiť závet

Osoba, ktorá zriadila závet má možnosť zmeniť až do svojej smrti svoj názor a upraviť spôsob dedenia svojho majetku iným spôsobom. Ako?

  1. Poručiteľ môže zriadiť nový platný závet, popri ktorom nemôže predchádzajúci závet obstáť.

  2. Poručiteľ môže svoj závet odvolať.

  3. Poručiteľ môže fyzicky zničiť listinu, na ktorej bol závet napísaný.

Aké sú najčastejšie chyby pri písaní závetu?

Aké chyby sa robia najčastejšie pri písaní závetov? Absencia ktorých náležitostí závetu spôsobí jeho neplatnosť?

  1. Ak spíšete závet napr. vlastnoručne napísaný informujte niekoho dke je uložený.

  2. Svedkom, pisateľom, tlmočníkom alebo predčitateľom  nemôže byť osoba, ktorá je aj dedičom v závete alebo zo zákona, alebo je týmto osobám blízka. Aj táto chyba spôsobuje neplatnosť závetu.

  3. Nezabudnite na dátum t.j. Deň, mesiac, rok a vlastnoručný podpis. Musí byť jasné kedy ste závet podpísali inak je závet neplatný.

  4. Pozor na neopomenuteľných dedičov – nesmiete zabudnúť na deti - Podľa § 479 Občianskeho zákonníka, sa maloletým potomkom musí dostať aspoň toľko, koľko robí ich dedičský podiel zo zákona, a plnoletým potomkom aspoň toľko, koľko robí jedna polovica ich dedičského podielu zo zákona. Pokiaľ tomu závet odporuje, je v tejto časti neplatný, ak nedošlo k vydedeniu uvedených potomkov.

  5. Akékoľvek podmienky pripojené k závetu nemajú právne následky. Podmienka nespôsobuje neplatnosť závetu, ale sa na ňu neprihliada.

A ešte dobrá rada na záver. Aj keď sa rozhodnete spísať závet vlastnou rukou uložte ho do notárskeho centrálneho registra závetov. Zabezpečíte, že v prípade smrti ho notár prejednávajúci dedičstvo vie nájsť a tak sa nestane, že sa stratí či zamlčí.