Vydržanie

Obrábate pozemok, ktorý nie je váš? Ak splníte zákonné podmienky môžete ho mať na liste vlastníctva.

V odôvodnených prípadoch, ak splníte stanovené podmienky určené príslušnou legislatívou, tak môžete obrábanú pôdu vydržať a stať sa tak jej právoplatným majiteľom. Vydržanie je jedným zo zákonom prípustných spôsobov nadobudnutia vlastníckeho práva alebo práva zodpovedajúceho vecnému bremenu. Podľa Občianskeho zákonníka ide o spôsob nadobudnutia vlastníckeho práva takým spôsobom, že nový vlastník neodvodzuje svoje vlastnícke právo od predchádzajúcich vlastníkov.

Dobromyseľnosť držby

Občiansky zákonník stanovuje, že oprávnený držiteľ, teda ten, čo napríklad pôdu obrába, sa stáva vlastníkom veci, ak ju má nepretržite v držbe po dobu desať rokov. Vydržanie vlastníckeho práva k nehnuteľnosti prichádza teda do úvahy, ak má osoba pozemok v držbe nepretržite minimálne po dobu 10 rokov. Počíta sa aj čas, v ktorom pôdu obrábal právny predchodca oprávneného držiteľa.

Plynutie vydržacej doby sa teda nepreruší ani tým, ak sa nehnuteľnosť stane predmetom dedičstva, a teda zmení sa jej vydržiteľ. V takomto prípade dedič vstúpi do práv predchodcu a môže si robiť nároky na pozemok. Dobu, počas ktorej bol poručiteľ dobromyseľným držiteľom pozemku, si dedič môže započítať do celkovej vydržacej doby.

V zásade platí, že každá nehnuteľnosť sa dá vydržať, ale na platné vydržanie nehnuteľnosti sa vo všeobecnosti vyžaduje, aby osoba, ktorá nehnuteľnosť chce vydržať, splnila nasledujúce podmienky: oprávnená a dobromyseľná držba dotknutej nehnuteľnosti; nepretržité trvanie držby po zákonom stanovenú dobu (10 rokov); spôsobilý predmet vydržania (nesmie ísť o pozemok, ktorý môže byť len vo vlastníctve štátu alebo len zákonom určených právnických osôb – napríklad pozemok s prameňom minerálnej vody, alebo pozemok, na ktorom sa ťažia nerastné suroviny).

Čo sa týka procesných podmienok, ktoré musia byť pri nadobudnutí vlastníckeho práva vydržaním splnené, tak pri vydržaní nehnuteľností sa vyžaduje, aby oprávnený držiteľ urobil vyhlásenie o vydržaní, ktoré notár osvedčí vo forme notárskej zápisnice. Oprávnený držiteľ musí v tomto vyhlásení o vydržaní výslovne vyhlásiť, že splnil podmienky vydržania podľa Občianskeho zákonníka a súčasne musí notárovi predložiť dôkazy, ktoré potvrdzujú tvrdené skutočnosti.

Vo vyhlásení oprávneného držiteľa o vydržaní je potrebné uviesť najmä nasledujúce skutočnosti: okolnosti odôvodňujúce začatie oprávnenej držby k nehnuteľnosti alebo k právu zodpovedajúcemu vecnému bremenu; skutočnosti preukazujúce trvanie oprávnenej držby; skutočnosti preukazujúce nepretržitosť oprávnenej držby.

Vznik vlastníckeho práva

Pri vydržaní sa skúma, či držiteľ mohol, alebo nemohol mať pochybnosti o tom, že mu predmetná pôda naozaj patrí. Dobromyseľnosť nemôže byť založená len na vnútornom presvedčení človeka, ktorý pôdu chce získať do vlastníctva. Existovať musia dôkazy napríklad o dohode z minulosti medzi vlastníkmi pozemkov a nie sú o tom úradné záznamy. Zmenu pritom nikto nezaniesol do vtedajšej pozemkovej knihy, pretože to nebolo povinné.

V prípade ak sa splnia všetky podmienky, tak právnym následkom vydržania je vznik vlastníckeho práva. Vydržaním získa teda vydržiteľ predmetný majetok do svojho vlastníctva. Zákon za okamih vzniku vlastníckeho práva považuje samotné uplynutie vydržacej doby. Nadobudnutie vlastníckeho práva vydržaním osvedčuje notár vo forme notárskej zápisnice, ktorú notár pošle príslušnému katastru na zápis. Ten vykoná zápis na základe notárskeho osvedčenia vyhlásenia o vydržaní. K vyhláseniu účastníka sa dokladá vyjadrenie osôb, ktoré sú zapísané v katastri nehnuteľností ako poslední vlastníci, vyjadrenie obce, kde sa nehnuteľnosť nachádza a prípadne aj vyjadrenie inštitúcie, ktorá nehnuteľnosť spravuje.

V prípade, ak oprávnený držiteľ niektoré z týchto vyjadrení notárovi nepredloží, alebo vyjadrenie bude negatívne, tak notár vydržanie vlastníckeho práva neosvedčí.

Slovenský pozemkový fond

Jednou z inštitúcií, od ktorých môže vydržiteľ prípadne potrebovať vyjadrenie, je Slovenský pozemkový fond, a to v prípade, ak ide o pozemky, ktoré spravuje alebo s nimi nakladá.

Podkladom na vypracovanie stanoviska a vydanie vyjadrenia je písomná žiadosť o vyjadrenie k osvedčeniu vyhlásenia o vydržaní notárskeho poriadku, ktorú predloží osoba, v prospech ktorej sa vlastnícke právo alebo právo zodpovedajúce vecnému bremenu má vydržať, alebo notár na príslušnom regionálnom odbore. Žiadateľom môže byť fyzická alebo právnická osoba.

Žiadosť môže byť doručená poštou, faxom, osobne. Odbor usporiadania vlastníctva fondu spracuje kompletný spisový materiál a vypracuje vyjadrenie, ktoré sa zasiela poštou v jednom vyhotovení na adresu žiadateľa alebo jeho splnomocneného zástupcu, v jednom vyhotovení na príslušný regionálny odbor, a v prípade zamietavého vyjadrenia v jednom vyhotovení i na katastrálny odbor príslušného okresného úradu.

Čo hovorí o vydržaní Občiansky zákonník

1. Oprávnený držiteľ sa stáva vlastníkom veci, ak ju má nepretržite v držbe po dobu troch rokov, ak ide o hnuteľnosť, a po dobu desať rokov, ak ide o nehnuteľnosť.

2. Takto nemožno nadobudnúť vlastníctvo k veciam, ktoré nemôžu byť predmetom vlastníctva, alebo k veciam, ktoré môžu byť len vo vlastníctve štátu alebo zákonom určených právnických osôb.

3. Do doby podľa bodu 1 sa započíta aj doba, po ktorú mal vec v oprávnenej držbe právny predchodca.

4. Pre začiatok a trvanie doby podľa bodu 1 sa použijú primerane ustanoveniao plynutí premlčacej doby.

Čo je vydržanie

Predpoklady vydržania

Osvedčenie o vydržaní

Čo hovorí zákon o notároch o Osvedčení vyhlásenia o vydržaní

1. Osvedčenie vyhlásenia o vydržaní vlastníckeho práva k nehnuteľnosti alebo o vydržaní práva zodpovedajúceho vecnému bremenu sa vydáva formou notárskej zápisnice. Osvedčenie vyhlásenia o vydržaní musí okrem všeobecných náležitostí notárskej zápisnice obsahovať:

a) vyhlásenie účastníka, že splnil podmienky vydržania podľa osobitného predpisu 6), najmä okolnosti odôvodňujúce začatie oprávnenej držby, trvanie a nepretržitosť držby. K vyhláseniu účastník dokladá

b) označenie dôkazov, ktoré boli notárovi predložené na potvrdenie osvedčovaných skutočností,

c) uvedenie dňa, ktorým účastník nadobudol vydržaním vlastnícke právo k nehnuteľnosti alebo právo zodpovedajúce vecnému bremenu.

2. Účastník nemôže urobiť vyhlásenie v zastúpení.

3. Ak obec vo svojom vyjadrení dotknuté záujmy neoznačí alebo sa nevyjadrí do troch mesiacov od doručenia žiadosti o vyjadrenie, má sa zato, že záujmy obce nie sú dotknuté.

4. Ak sa právnická osoba nevyjadrí do troch mesiacov od doručenia žiadosti o vyjadrenie, má sa zato, že nemá výhrady.

Notársky prieskum

Zápis vlastníctva do katastra nehnuteľností

zdroj: pravny-poradca.sk

Ako rozhodujú súdy v prípade žaloby na určenie vlastníckeho práva nadobudnutého vydržaním

Súd rozhoduje na základe určovacej žaloby – žaloba o určenie vlastníckeho práva vydržaním. Vo výlučnej právomoci súdu je rozhodnúť, či vlastnícke právo vzniklo, alebo nevzniklo. Súd v rámci súdneho konania preskúma splnenie zákonných podmienok vydržania a ak budú splnené, vydá rozhodnutie, v ktorom buď:

Zdroj: https://peniaze.pravda.sk/obcan-a-stat/clanok/485517-ako-ziskat-do-vlastnictva-podu-o-ktoru-sa-starate/