Cochemská prax

 

Cochemská prax opisuje interdisciplinárnu spoluprácu všetkých profesií a inštitúcií zúčastnených na rozvodovom konaní. Všetci účastníci sporu, právni zástupcovia, oddelenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, súd, súdni znalci a mediátori sa snažia rodičov priviesť k dohode ohľadne starostlivosti o ich deti, ktorú rodičia sami alebo s ich pomocou zostavia, obaja ju akceptujú a následne dodržiavajú. Sledujú pritom jediný cieľ, a to je skutočné dobro dieťaťa a jeho právo na oboch rodičov.

Cochemská prax vznikla v roku 1992 v kraji Cochem-Zell v nemeckej spolkovej krajine Porýnie-Vestfálsko a postupne sa šíri do ďalších spolkových krajín. Aj v zahraničí, najmä v škandinávskych krajinách, ale aj v Británii alebo v Japonsku nachádza Cochemská prax svojich priaznivcov a jej princípy sú buď čiastočne, alebo úplne aplikované v praxi.

Cieľ Cochemskej praxe

Záujmy dieťaťa, jeho právo na oboch rodičov, sa musia (znovu) dostať do stredu pozornosti oboch rodičov. Rozhádaní rodičia musia byť privedení k tomu, aby opäť prevzali svoju spoločnú rodičovskú zodpovednosť a nenechali o svojich deťoch rozhodovať cudzie osoby (SPODaSK, súdnych znalcov, sudcov a i.).

Vznik Cochemskej praxe

Vznik Cochemskej praxe odštartovala veľmi podstatná legislatívna zmena v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí, ktorá vstúpila do platnosti 1. januára 1991 ako „Kinder- und Jugendhilfegesetz“ (voľne preložené „Zákon o pomoci a podpore deťom a mladistvým“). Táto novelizácia je mnohými vnímaná ako dôležitý posun paradigmy. Nový zákon jasne formuloval vznik nároku rodičov v rozvodovom konaní na poradenstvo zo strany Úradu starostlivosti o mládež (Jugendamt). Kým starý zákon ukladal úradu len vyhotovovanie odborných posudkov pre účely súdu, nový zákon ukladal povinnosť poskytnutia aktívnej poradenskej a podpornej činnosti rozchádzajúcim sa rodičom, príp. aj ich deťom.

Na základe týchto zmien vznikla pre Úrad starostlivosti o mládež (Jugendamt), v rámci starostlivosti o rozvádzajúce sa rodiny, potreba koordinovanej spolupráce s ostatnými profesiami, ktoré sa procesu úpravy porozvodovej výchovy zúčastňujú. Po nejakej dobe prišlo k stretnutiu zástupcov vyššie zmienených profesií s cieľom vymieňať si názory a adresnú kritiku voči jednotlivým profesiám a ich činnosti v procese rozvodového konania. Zistenie, že všetky zúčastnené profesie de facto sledujú rovnaký cieľ, teda eliminovať negatívne dopady rozvodu na dieťa a zachovať mu právo na oboch rodičov, viedlo k založeniu pracovnej skupiny „Arbeitskreis Cochem-Zell“, ktorá jasne formulovala kompetencie a úlohu jednotlivých profesií v rámci sporu a dala vzájomnej spolupráci jasný rámec a pravidlá.

Základné princípy

  1. Rozhodnutie patrí v prvom rade do rúk rodičov, rovnako ako zodpovednosť za život ich dieťaťa
  2. Rodičia potrebujú rešpekt, dôveru, pomoc a splnomocnenie k opätovnému prevzatiu spoločnej rodičovskej zodpovednosti
  3. Orientácia na perspektívu dieťaťa
  4. Všetky pomáhajúce profesie sú si rovné
  5. Postup pomáhajúcich profesií je zladený, sledujú rovnaký cieľ
  6. V záujme dieťaťa sa koná rýchlo a efektívne, minimalizuje sa administratíva, maximum záležitostí sa vybavuje ústne

Cochemský prístup v praxi

Cochemská prax je založená na interaktívnej a flexibilnej spolupráci všetkých zúčastnených profesií: sudcov, advokátov (právnych zástupcov matky na jednej a otca na druhej strane), sociálnych pracovníkov (SPODaSK), mediátorov, súdnych znalcov a odbornej poradne. Ich kompetencie a podiel na vzájomnej spolupráci sú všetkými zúčastnenými vnímané ako rovnocenné. Všetci zástupcovia týchto profesií jednajú s úmyslom dosiahnuť najlepšie riešenie pre dieťa, pričom sa všetci zhodujú na základnom princípe, že pri rozdelení rodičov treba v prvom rade usilovať o zachovanie oboch rodičov pre dieťa.

Všetky profesie zúčastnené na rodičovskom spore vedú rodičov k uvedomeniu si svojej vlastnej zodpovednosti za dieťa a pomáhajú im získať späť spoločnú zodpovednosť, ktorú ako rodičia za spoločné dieťa nesú. Tak, aby v dôsledku nenechali o svojich deťoch a ich živote rozhodovať súd, ale aby toto rozhodnutie urobili spoločne oni sami.

Cochemská prax sleduje v prvom rade záujem dieťaťa, ponúka ale aj veľmi účinnú pomoc rodičom samotným vo forme odbornej poradenskej starostlivosti, ktorej sa zúčastňujú obaja rodičia (na odmietnutie starostlivosti sa pozerá ako na nedostatočný prejav rodičovskej zodpovednosti a takýto rodič riskuje zverenie dieťaťa do starostlivosti druhého).

Rovnako ako všetky zúčastnené profesie, aj poradenská starostlivosť sa riadia princípom rýchlosti a flexibility. Rýchlosť je kľúčová pre zmiernenie negatívneho dopadu sporu na deti a tiež rodičov, ktorí sú často pod tlakom emócií ako sú strach, neistota, pocit viny nebo ublíženia. Rýchlosť zabráni zbytočnému vyhroteniu sporu a eskalácii sprievodných problémov.

Situácia na Slovensku

Po prvýkrát na Slovensku urobil odbornú prednášku o Cochemskej praxi dňa 29. apríla 2013 emeritný sudca a „otec“ Cochemskej praxe Jürgen Rudolph v Bratislave v rámci medzinárodnej konferencie Nové európske trendy v starostlivosti o deti po rozvode rodičov.

V roku 2013 sa Jürgen Rudolph stretol so zástupcami ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny.

Na Slovensku bol vydaný v novembri 2014 slovenský preklad knihy Jürgena Rudolpha Si moje dieťa, za prítomnosti autora a za účasti zástupcov Právnickej fakulty Trnavskej univerzity a Ministerstva spravodlivosti SR.

Na pôde Justičnej akadémie v Omšení v novembri 2014 Jürgen Rudolph predniesol prítomným sudcom, zástupcom ministerstva spravodlivosti, ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, advokátom a iným odborníkom základné princípy Cochemskej praxe.

 

 Zdroj: sk.wikipedia.org/wiki/Cochemská_prax