Mediácia v školskom prostredí

Školská mediácia je spôsob riešenia konfliktov v školskom prostredí, pri ktorom tretia nestranná a nezaujatá osoba využíva mediačné zručností na zmiernenie napätia v konfliktných situáciách, alebo sa im snaží predchádzať. Často sa stáva, že sa vedúci pedagogický zamestnanec, vedúci odborný zamestnanec dostáva do situácií, ktoré si vyžadujú zmierňovanie napätia alebo priame riešenie konfliktov. Školská mediácia môže byť realizovaná jednak v zmysle zákona č. 420/2004 Z. z. o mediácii v znení ďalších predpisov, alebo  aj ako nácvik využívania mediačných zručností na usmernenie riešenia konfliktov, resp. pri zmierňovaní napätia v triedach, v rovine prevencie negatívnych modelov riešenia konfliktných situácií, aj sanácie prostredia, ktoré si prechádza napätými vzťahmi.

Rovesnícka mediácia (peer mediácia) je mediáciou, kde treťou stranou je rovesník, žiak, ktorý pomáha svojim spolužiakom riešiť ich vlastný problém z pozície tretej neutrálnej strany. Peer (z angl. rovesník) mediátor napomáha procesu riešenia problémov žiakov, aby vyjednávali o svojich záujmoch korektným spôsobom a urobili spolu dohodu o tom, ako vyriešia svoj konflikt. Školská mediácia sa využíva pri problémoch ako sú: ohováranie, slovné hádky, obťažovanie, správanie v triede, žiarlivosť, bitka alebo očakávaná bitka, vniknutie do súkromia, medzi skupinové konflikty.

Cieľom peer mediácie je  pokles počtu konfliktov riešených agresivitou a aby sa učitelia nemuseli tak často zaoberať a urovnávať spory medzi žiakmi. Ak žiaci a študenti prevezmú zodpovednosť za riešenie svojich konfliktov a naučia sa zručnostiam, ktoré smerujú k ich efektívnemu riešeniu, pomôže to pri posilňovaní demokratického spôsobu myslenia a zrelšom spôsobe budovania vzťahov. Žiaci takto nadobudnú nový pohľad na konflikt, naučia sa riešiť konflikt bez kriku, zistia, že konflikt môže mať viac riešení, viac sa spoznajú medzi sebou ako aj samých seba.

Bolo by vhodné aby sa alternatívne riešenie konfliktov stalo súčasťou vzdelávania a neskôr – vrátane mediácie - bolo integrované do oficiálneho rozvrhu škôl. Podobné programy sa okrem USA realizovali aj v iných krajinách, napr. Izraeli, Holandsku, Anglicku, Kanade... (Bednařík, 2001).

Na Slovensku sa školskej a rovesníckej mediácii venuje aj Mgr. Dušana Bieleszová, ktorej sa úspešne darí zavádzať program rovesníckej mediácie na školy. Takýto program funguje napríklad na školách v Bratislave, Košiciach, Malackách, Snine, Nižnej, Zvolenskej Slatine.

Iná alternatíva peer mediácie je napríklad  v podobe krúžkovej činnosti, možnosť zaradiť do učebných osnov vhodných predmetov (náuka o spoločnosti, etická výchova..) témy týkajúce sa alternatívneho riešenia konfliktov. Ďalšími možnosťami podpory takýchto programov je napríklad tréning komunikačných zručností a alternatívneho riešenia konfliktov pre učiteľov.

Presadzovanie nových alternatívnych prístupov v riešení konfliktov je dlhodobý proces tak v spoločnosti ako aj v škole a vyžaduje si väčšiu podporu či už zo strany učiteľov, alebo celej spoločnosti.

(Zdroj: www.školska-mediacia.sk, www.najpravo.sk)