EÚ o mediácii

Európska únia aktívne podporuje metódy alternatívneho riešenia sporov („ARS“), akou je mediácia. Smernica o mediácii platí vo všetkých krajinách EÚ. Táto smernica sa týka mediácie v občianskych a obchodných veciach.

Nabádanie na využívanie mediácie uľahčuje riešenie sporov a pomáha vyhnúť sa starostiam, strate času a nákladom súvisiacim so súdnymi spormi, a umožňuje tak občanom zabezpečiť efektívnym spôsobom ich zákonné práva.

Smernica o mediácii sa vzťahuje na cezhraničné spory v občianskych a obchodných veciach. Zahŕňa napríklad spory, pri ktorých má aspoň jedna zo strán bydlisko v inom členskom štáte ako druhá strana v deň, keď sa dohodnú na využití mediácie, alebo v deň, keď mediáciu nariadi súd.

Hlavným cieľom tohto právneho nástroja je nabádať na využívanie mediácie v členských štátoch.

Na tento účel obsahuje smernica päť základných pravidiel:

  • Kladie každému členskému štátu za povinnosť podporovať odbornú prípravu mediátorov a zabezpečovať vysokú kvalitu mediácie.
  • Poskytuje každému sudcovi právo vyzvať strany sporu, aby skúsili najprv mediáciu, ak to vzhľadom na okolnosti prípadu považuje za vhodné.
  • Ustanovuje, že dohody dosiahnuté počas mediácie môžu byť vykonateľné, ak o to obe strany požiadajú. Toto možno dosiahnuť napríklad prostredníctvom súdneho schválenia alebo notárskeho osvedčenia.
  • Zabezpečuje, že mediácia sa uskutočňuje v atmosfére dôvernosti. Ustanovuje, že mediátor nemôže byť povinný svedčiť na súde o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel počas mediácie, v budúcom spore medzi stranami tejto mediácie.
  • Zabezpečuje, že strany nestratia možnosť obrátiť sa na súd v dôsledku času stráveného mediáciou: lehoty na podanie súdnej žaloby počas mediácie neplynú.

 

Zdroj:e-justice.europa.eu