Rodinné spory

Mediácia sa najčastejšie využíva pri riešení sporov v rodinných vzťahoch, tu rozlišujeme rodinnú a rozvodovú mediáciu. Rodinná mediácia pomáha riešiť konflikty z bežného života rodiny, rozvodová mediácia pomáha riešiť konflikty v rámci už prebiehajúceho rozvodového konania manželov.

Mediácia prispieva k riešeniu samotného problému, prispieva k zlepšovaniu komunikácie strán – strany si vyjasnia problémové okruhy, majú vlastný podiel na riešení a na výsledku. Mediácia rešpektuje záujem detí.

Mediácia v rodinnom práve: