Články

Zvažujete súdnu cestu? Súdite sa? Počkajte a porozmýšľajte...

Zrejme ste dospeli do stavu, kedy už neviete riešiť vzniknutý konflikt bez pomoci a máte pocit, že ste urobili čo sa dalo, ale...

Mediácia v praxi – starostlivosť a výživné

Podľa zákona  36/2005 Z.z. o rodine rodičia maloletého dieťaťa, ktorí spolu nežijú, môžu sa dohodnúť o úprave výkonu rodičovských práv a povinností.

Mediačná dohoda ako podklad k zápisu práv k nehnuteľnosti

Môže byť podkladom zápisu práv k nehnuteľnosti mediačná dohoda?

Mediácia v praxi - Susedia

Niet nad dobrého suseda, no niekedy sa aj dobrí susedia „pochytia“. Horšie je keď konflikt narastá a dostáva sa do štádia, že susedia sa už nevedia dohodnúť.

ŠKOLSKÁ A ROVESNÍCKA MEDIÁCIA

 „Školská a rovesnícka mediácia je nástrojom prevencie šikanovania a ďalších sociálnopatologických javov“ 

Vyživovacia povinnosť

Vyživovaciu povinnosť upravuje zákon o rodine 36/2005 Z.z. v § 62-74.

PORADA RIADITEĽOV STREDNÝCH ŠKÔL V ŽILINSKOM SAMOSPRÁVNOM KRAJI, JASNÁ 10.-11.10.2019

Mediácia v školskom prostredí predstavuje nový trend v riešení konfliktov cestou zmierovania.

Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov (BSM)

V bezpodielovom spoluvlastníctve manželov je všetko, čo môže byť predmetom vlastníctva a čo nadobudol niektorý z manželov za trvania manželstva.

Nevyplatená mzda, nárok na odstupné, okamžitá výpoveď

Postup pri nevyplatení mzdy, náhrady mzdy, cestovných náhrad, náhrady za pracovnú pohotovosť, náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca

Z NÁŠHO DENNÍKA - Slovo „PREPÁČ“ má veľkú moc

Susedské vzťahy sú zložitá vec. Verím, že každý z nás keď sa niekde prisťahuje sa snaží so susedom vychádzať čo najlepšie. 

Podnikatelia viete ako riešiť spotrebiteľské spory?

Mediácia - alternatívne riešenie sporov a alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov.

Znie to rovnako ale nie je to isté. 

Z NÁŠHO DENNÍKA – Prácu neurobil ale peniaze zobral

Dnešná doba ponúka veľa možností. Vo svete podnikania už mnohí našli svoje uplatnenie a na trhu sa zapísali kvalitnou prácou alebo kvalitnými produktmi a tak šíria dobré meno sebe a svojej značke. Nájdu sa však aj výnimky. 

Pokazená letná dovolenka

Objednali ste si výhľad na more a dostali ste výhľad na susedný bytový dom, chceli ste all inclusive a dostali ste polpenziu? Izba bola špinavá alebo bez klimatizácie?

Čo by ste mali vedieť o dedení

Dedenie upravuje občiansky zákonník § 460 - §487.Dedičstvo sa nadobúda smrťou poručiteľa. Dedí sa zo zákona, zo závetu alebo z oboch týchto dôvodov.

Rozmýšľate o spísaní závetu?

Závet je ľudovo nazývaný aj testament alebo posledná vôľa.

Vydržanie

Obrábate pozemok, ktorý nie je váš? Ak splníte zákonné podmienky môžete ho mať na liste vlastníctva.

Námietky suseda v stavebnom konaní

Stavebný poriadok určuje podmienky vydania stavebného povolenia v ust. § 58 a nasl. stavebného poriadku a určuje v ust. § 59 kto je účastníkom stavebného konania 

Mediácia v POP 2019/2020

Mediaciu pri konfliktoch vzniknutých v školskom prostredí  odporúčaná priamo Ministerstvom školstva v POP 2019/2020. Dokument  je záväzný pre školy a vydáva ho MŠ pre každý školský rok.

Z NÁŠHO DENNÍKA – Spoločný byt už nie je spoločný

Navštívil nás pán Tomáš. Svoj partnerský vzťah s priateľkou chceli posunúť ďalej a v tej dobe si mysleli, že správnym krokom je spoločné nadobudnutie nehnuteľnosti. 

Cochemská prax

Cochemská prax opisuje interdisciplinárnu spoluprácu všetkých profesií a inštitúcií zúčastnených na rozvodovom konaní. 

Mediáciu odporúča aj Ministerstvo školstva v POP 2018/2019

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v Pedagogicko-orgnizačných pokynoch pre školský rok 2018/2019 dáva priestor školskej aj rovesníckej mediácii. 

Mediácia v školskom prostredí

Cieľom peer mediácie je  pokles počtu konfliktov riešených agresivitou a aby sa učitelia nemuseli tak často zaoberať a urovnávať spory medzi žiakmi.

EÚ o mediácii

Európska únia aktívne podporuje metódy alternatívneho riešenia sporov („ARS“), akou je mediácia. Smernica o mediácii platí vo všetkých krajinách EÚ. Táto smernica sa týka mediácie v občianskych a obchodných veciach.

Rozvod a čo ďalej?

So vznikom manželstva vzniká aj bezpodielové spoluvlastníctvo majetku (BSM), čiže majetok, ktorý počas manželstva manželia nadobudli a vlastnia ho spoločne.