Články

Mediácia v praxi

ÚPRAVA PRÁV A POVINNOSTÍ K MALOLETÝM DEŤOM, VÝŽIVNÉ

Mediácia sa dá použiť všade tam, kde účastníkom ide o dohodu, ktorá by vyhovovala obom stranám.

Mediácia v praxi

Príbehy ako príklad možnosti využitia mediácie. 

Podmienky držania psov

Niektoré podmienky držania psov upravuje zákon 282/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov. Podľa zákona Obec môže ...

Stavba vo vlastníctve osoby odlišnej od vlastníka pozemku.

V súdnej praxi boli riešené viaceré prípady vydania bezdôvodného obohatenia titulom užívania cudzej nehnuteľnosti (pozemku) 

Úprava styku rodiča s maloletým dieťaťom

Najvyšší súd rozhodoval o dovolaní vo veci starostlivosti o maloleté dieťa.

Zvažujete súdnu cestu? Súdite sa? Počkajte a porozmýšľajte...

Zrejme ste dospeli do stavu, kedy už neviete riešiť vzniknutý konflikt bez pomoci a máte pocit, že ste urobili čo sa dalo, ale...

Platné postúpenie pohľadávky banky

Ustanovenie § 92 ods. 8 zákona o bankách upravuje podmienky, ktorých splnenie je nevyhnutné pre platné postúpenie pohľadávky banky

Mediačná dohoda ako podklad k zápisu práv k nehnuteľnosti

Môže byť podkladom zápisu práv k nehnuteľnosti mediačná dohoda?

Vyživovacia povinnosť

Vyživovaciu povinnosť upravuje zákon o rodine 36/2005 Z.z. v § 62-74.

PORADA RIADITEĽOV STREDNÝCH ŠKÔL V ŽILINSKOM SAMOSPRÁVNOM KRAJI, JASNÁ 10.-11.10.2019

Mediácia v školskom prostredí predstavuje nový trend v riešení konfliktov cestou zmierovania.

Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov (BSM)

V bezpodielovom spoluvlastníctve manželov je všetko, čo môže byť predmetom vlastníctva a čo nadobudol niektorý z manželov za trvania manželstva.

Nevyplatená mzda, nárok na odstupné, okamžitá výpoveď

Postup pri nevyplatení mzdy, náhrady mzdy, cestovných náhrad, náhrady za pracovnú pohotovosť, náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca

Podnikatelia viete ako riešiť spotrebiteľské spory?

Mediácia - alternatívne riešenie sporov a alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov.

Znie to rovnako ale nie je to isté. 

Pokazená letná dovolenka

Objednali ste si výhľad na more a dostali ste výhľad na susedný bytový dom, chceli ste all inclusive a dostali ste polpenziu? Izba bola špinavá alebo bez klimatizácie?

Čo by ste mali vedieť o dedení

Dedenie upravuje občiansky zákonník § 460 - §487.Dedičstvo sa nadobúda smrťou poručiteľa. Dedí sa zo zákona, zo závetu alebo z oboch týchto dôvodov.

Rozmýšľate o spísaní závetu?

Závet je ľudovo nazývaný aj testament alebo posledná vôľa.

Vydržanie

Obrábate pozemok, ktorý nie je váš? Ak splníte zákonné podmienky môžete ho mať na liste vlastníctva.

Námietky suseda v stavebnom konaní

Stavebný poriadok určuje podmienky vydania stavebného povolenia v ust. § 58 a nasl. stavebného poriadku a určuje v ust. § 59 kto je účastníkom stavebného konania 

Mediácia v POP 2019/2020

Mediaciu pri konfliktoch vzniknutých v školskom prostredí  odporúčaná priamo Ministerstvom školstva v POP 2019/2020. Dokument  je záväzný pre školy a vydáva ho MŠ pre každý školský rok.

Cochemská prax

Cochemská prax opisuje interdisciplinárnu spoluprácu všetkých profesií a inštitúcií zúčastnených na rozvodovom konaní. 

Mediáciu odporúča aj Ministerstvo školstva v POP 2018/2019

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v Pedagogicko-orgnizačných pokynoch pre školský rok 2018/2019 dáva priestor školskej aj rovesníckej mediácii. 

Mediácia v školskom prostredí

Cieľom peer mediácie je  pokles počtu konfliktov riešených agresivitou a aby sa učitelia nemuseli tak často zaoberať a urovnávať spory medzi žiakmi.

EÚ o mediácii

Európska únia aktívne podporuje metódy alternatívneho riešenia sporov („ARS“), akou je mediácia. Smernica o mediácii platí vo všetkých krajinách EÚ. Táto smernica sa týka mediácie v občianskych a obchodných veciach.

Rozvod a čo ďalej?

So vznikom manželstva vzniká aj bezpodielové spoluvlastníctvo majetku (BSM), čiže majetok, ktorý počas manželstva manželia nadobudli a vlastnia ho spoločne.