Cenník

Ceny za mediačné a poradenské činnosti vykonávané podľa zákona č. 420/2004 Z. z. a ďalšej platnej legislatívy SR.

Prvé informatívne stretnutie - úvodná konzultácia  20 €/hod.
Predmediačná činnosť                                                                                             40 €
Záverečná správa pri predmediačnej činnosti 15 €
Ak účastník mediáce výzvu prijme, cena za mediáciu sa stanovuje podľa cenníka.  

 

Facilitácia, konzultácie, poradenstvo a iné úkony v rámci predmediačnej prípravy a v rámci mediácie,

za každú začatú hodinu

Fyzické osoby 30 €
Právnické osoby 50 €
Facilitácia 40 €/hod.

 

Administratívne úkony súvisiace s mediáciou - za každý úkon, pre každú stranu sporu 

(spísanie mediačnej dohody, záverečnej správy, dodatkov k mediačnej dohode, iné...)

50 €         

Vyhotovenie potvrdenia o odmietnutí mediácie druhou stranou

15 €

Vyhotovenie potvrdenia o účasti na mediácii

15 €

 

Iné poplatky

Poplatok za vyhotovenie kópie listiny zo spisu                    

1,50 € / za každú stranu 
Cestovné náklady mediátora  0,40 € / km

 

Tvorba ceny vychádza z dvoch hlavných kritérií:

 

Súkromný podnikateľský sektor ( fyzické osoby - podnikatelia a právnické osoby )  

Nemajetkové spory
Fyzické osoby 70 € / hodina
Právnické osoby 130 € / hodina
Majetkové spory
Do 3 320 € 130 € / hodiny
Od 3 321 € 2% z hodnoty

 

Občianskoprávne spory (vlastnícke právo, susedské spory, dedičstvo, ...)                  

Nemajetkové                            35 € / hodina
Majetkové
Do 1 660 € 60 € / hodina
Od 1 661 € 90 € / hodina

 

Obchodnoprávne spory                                                                                                      

Nemajetkové                                  70 € / hodina
Majetkové
do 6 640 € 130 € / hodina
od 6 641 € 2% z hodnoty

 

Rodinnoprávne spory (vzťahy medzi manželmi, medzi rodičmi a deťmi, výživné, ...)

Nemajetkové                              35 € / hodina
Majetkové
do 3 320 € 60 € / hodina
od 3 321 € 90 € / hodina

 

Pracovnoprávne spory (z pracovného pomeru, kolektívnej zmluvy, ...)                      

Nemajetkové                                70 € / hodina
Majetkové
do 3 320 € 70 € / hodina
od 3 321 € 2% z hodnoty

 

Štátny sektor (štátna správa, územná samospráva, štátne inštitúcie, ...)                      

Nemajetkové                              90 € / hodina
Majetkové
do 3 320 € 90 € / hodina
od 3 321 € 2% z hodnoty

 

Pri kombinácii účastníkov mediácie zo skupín sa cena 1 hodiny mediačného konania určuje ½ súčtu sadzieb jednotlivých skupín.

 

Cenník platný od 22.2.2022