Cenník

Ceny za mediačné a poradenské činnosti vykonávané podľa zákona č. 420/2004 Z. z. a ďalšej platnej legislatívy SR.

Predmediačná činnosť 25 €
Záverečná správa pri predmediačnej činnosti 10 €
Ak účastník mediáce výzvu prijme, cena za mediáciu sa stanovuje podľa cenníka.  

 

Konzultácia, poradenstvo a iné úkony v rámci predmediačnej prípravy a v rámci mediácie, za každú začatú hodinu

Fyzické osoby 20 €
Právnické osoby 40 €

 

Administratívne úkony súvisiace s mediáciou (spísanie mediačnej dohody, záverečnej správy, dodatkov k mediačnej dohode, iné...) 50 €

Vyhotovenie potvrdenia o odmietnutí mediácie druhou stranou

15 €

Vyhotovenie potvrdenia o účasti na mediácii

15 €

 

Iné poplatky

Poplatok za vyhotovenie kópie listiny zo spisu

1,50 € / za každú stranu

 

Tvorba ceny vychádza z dvoch hlavných kritérií:

 

Súkromný podnikateľský sektor ( fyzické osoby - podnikatelia a právnické osoby )

Nemajetkové spory
Fyzické osoby 60 € / hodina
Právnické osoby 120 € / hodina
Majetkové spory
Do 3 320 € 120 € / hodiny
Od 3 321 € 2% z hodnoty

 

Občianskoprávne spory (vlastnícke právo, susedské spory, dedičstvo, ...)

Nemajetkové 25 € / hodina
Majetkové
Do 1 660 € 60 € / hodina
Od 1 661 € 90 € / hodina

 

Obchodnoprávne spory

Nemajetkové 60 € / hodina
Majetkové
do 6 640 € 120 € / hodina
od 6 641 € 2% z hodnoty

 

Rodinnoprávne spory (vzťahy medzi manželmi, medzi rodičmi a deťmi, výživné, ...)

Nemajetkové 25 € / hodina
Majetkové
do 3 320 € 60 € / hodina
od 3 321 € 90 € / hodina

 

Pracovnoprávne spory (z pracovného pomeru, kolektívnej zmluvy, ...)

Nemajetkové 50 € / hodina
Majetkové
do 3 320 € 50 € / hodina
od 3 321 € 2% z hodnoty

 

Štátny sektor (štátna správa, źemná samospráva, štátne inštitúcie, ...)

Nemajetkové 50 € / hodina
Majetkové
do 3 320 € 50 € / hodina
od 3 321 € 2% z hodnoty

 

Pri kombinácii účastníkov mediácie zo skupín sa cena 1 hodiny mediačného konania určuje ½ súčtu sadzieb jednotlivých skupín.

 

Cenník platný od 20.04.2019.