!!!  O Z N A M  !!!

 

Mediačná kancelária  od 10.07.2021 dočasne zatvorená.

 

 

 

Neviete sa s niekým dohodnúť? Jediné riešenie vidíte v súdnom konaní? Nie každý spor musí nutne skončiť na súde! A čo ak so súdnym rozhodnutím nebudete spokojní? Ako sa vyhnúť súdnemu konaniu?

Riešením je mimosúdne riešenie sporov, cestou dohody, ktorá je pre obe strany záväzná.

 

Mediácia

Mediácia je spôsob riešenia sporu, kde mediátor ako tretia nezávislá a nezaujatá osoba pomáha stranám identifikovať ich záujmy, nabáda ich, aby hľadali spoločné praktické riešenia a pomáha im vyjednávať také riešenia, ktoré uspokojujú obe strany.

Mediácia ako spôsob riešenia konfliktov sa používa v prípadoch, keď obe strany sú už v prebiehajúcom konflikte a nevedia ďalej svoj spor riešiť bez pomoci tretej osoby.

 

Mediátor

Mediátor je povinný vykonávať svoju činnosť nezávisle, nestranne, dôsledne, s náležitou odbornou starostlivosťou a musí poučiť zúčastnené osoby napríklad o možnom konflikte záujmov, je povinný zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, ktoré sa dozvedel v súvislosti s mediáciou.

 

Cieľ mediácie

  • predísť súdnemu sporu
  • dospieť k dohode pri obojstrannej spokojnosti a v súlade so zákonom

 

Ukončenie mediácie

Dohoda / čiastočná dohoda / žiadna dohoda.

 

Výhody mediácie

  • dobrovoľnosť
  • rýchlosť
  • rovnoprávnosť
  • neverejnosť, diskrétnosť
  • nižšie finančné náklady
  • rôzne riešenia
  • zachovanie reputácie a dobrej povesti, nezhoršujúce sa vzťahy

 

Už začalo súdne konanie? To nie je prekážkou a dokonca pri dohode Vám bude vrátená časť poplatkov, v niektorých prípadoch dokonca až 90 %. ( §11ods.7 zákona č.71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov)

152
vyriešených
prípadov
90%
ušetrných súdnych
poplatkov
18
odborných
článkov
Liptovský Hrádok