Neviete sa s niekým dohodnúť? Jediné riešenie vidíte v súdnom konaní? Nie každý spor musí nutne skončiť na súde! A čo ak so súdnym rozhodnutím nebudete spokojní? Ako sa vyhnúť súdnemu konaniu?

Riešením je mediácia - mimosúdne riešenie sporov,

cestou dohody, ktorá je pre obe strany záväzná.

 

Mediácia

Mediácia je spôsob riešenia sporu, kde mediátor ako tretia nezávislá a nezaujatá osoba pomáha stranám identifikovať ich záujmy, nabáda ich, aby hľadali spoločné praktické riešenia a pomáha im vyjednávať také riešenia, ktoré uspokojujú obe strany.

Mediácia ako spôsob riešenia konfliktov sa používa v prípadoch, keď obe strany sú už v prebiehajúcom konflikte a nevedia ďalej svoj spor riešiť bez pomoci tretej osoby.

 

Mediátor

Mediátor je povinný vykonávať svoju činnosť nezávisle, nestranne, dôsledne, s náležitou odbornou starostlivosťou a musí poučiť zúčastnené osoby napríklad o možnom konflikte záujmov, je povinný zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, ktoré sa dozvedel v súvislosti s mediáciou.

 

Cieľ mediácie

  • predísť súdnemu sporu
  • dospieť k dohode pri obojstrannej spokojnosti a v súlade so zákonom

 

Ukončenie mediácie

Dohoda / čiastočná dohoda / žiadna dohoda.

 

Výhody mediácie

  • dobrovoľnosť
  • rýchlosť
  • rovnoprávnosť
  • neverejnosť, diskrétnosť
  • nižšie finančné náklady
  • rôzne riešenia
  • zachovanie reputácie a dobrej povesti, nezhoršujúce sa vzťahy

 

Už začalo súdne konanie? To nie je prekážkou a dokonca pri dohode Vám bude vrátená časť poplatkov, v niektorých prípadoch dokonca až 90 %. ( §11ods.7 zákona č.71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov)

152
vyriešených
prípadov
90%
ušetrných súdnych
poplatkov
18
odborných
článkov
Liptovský Hrádok